דלג לתוכן
עגלה
סיכום ביניים
HE  /  EN
שמות דומיין
חידוש דומיין
דומיין בעברית
אחסון אתרים
תעודות SSL
אבטחת מותג
בניית אתר
בלוג

הסכם רישום וחידוש שם מתחם

ברוכים הבאים לדומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ ("דומיין דה נט" או "החברה"), רשם מורשה לשמות מתחם של ICANN. התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בקשר עם רישום שמות מתחם. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות, אולם מתייחסים לשני המינים. אנא קרא את התנאים בקפידה.
כדי לרשום או לחדש שמות מתחם באמצעות דומיין דה נט או מי מטעמה, ובין השאר באמצעות אתר האינטרנט שמפעילה החברה בכתובת www.domainthenet.com ("האתר" או "אתר דומיין דה נט") עליך לאשר את הסכמתך לתנאים אלה. כשתאשר את הסכמתך לתנאים ייכרת הסכם מחייב בינך לבין דומיין דה נט. אם אינך מסכים לתנאים הללו ומבקש להימנע מקשירת חוזה מחייב עם החברה לא תוכל לרשום או לחדש את שמות המתחם, שאתה מעוניין בהם, באמצעות שירותי החברה.
 
הנך מודע ומסכים בזאת לכך ש (i) החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות/ לעדכן את הסכם רישום שמות מתחם זה, ואת ההסכמים ומדיניותה, זאת בכפוף לשליחת הודעה מוקדמת בכתב 60 יום מראש. על מנת לענות לדרישות ICANN ו/או דרישות הרישום לשמות מתחם או שמות מתחם בעלי סיומת מדינתית; (ii) שימושך באתר זה או בשירותים המוצעים בו לאחר שינוי התנאים כאמור יהוו ביטוי להסכמתך להסכם רישום שמות מתחם המעודכן. אם אינך מעוניין להיות קשור בהסכם לרישום שמות מתחם כפי שהלה עודכן בפעם האחרונה אל תבצע שימוש באתר או בשירותים הנמצאים בו. החברה אינה אחראית למקרה בו לא תקבל הודעת דואר אלקטרוני ממנה אם אי קבלת הדואר האלקטרוני נבע מכתובת אימייל לא מדויקת או לא עדכנית שסיפקת.
 
שירותי החברה
דומיין דה נט מספקת שירותי רישום שמות מתחם. החברה מורשית לספק שירותי רישום לשמות המתחם מהסוגים הבאים:
 • שמות מתחם גנריים - gTLDs - Generic Top Level Domains;
 • שמות מתחם בסיומות מדינתיות - ccTLDs - Country Code Top Level Domains.
 • שמות מתחם בעברית;
דומיין דה נט שומרת לעצמה את הזכות להציע למשתמש מוצרים נוספים (להלן: "השירותים"), רכישתך והשימוש בכל שירות ו/או מוצר נוסף כפופה לתנאים והכללים הכלליים והפרטניים של שם המתחם, החלים על שם המתחם ו/או השירות ו/או המוצר כפי שמפורט בהסכם שמות מתחם זה ונספחיו.
 
דומיין דה נט הינה רשם מורשה על-ידי ICANN לרישום שמות מתחם בסיומות TLDs ומורשית לספק שרותי רישום. ICANN הינו הארגון האחראי להשגחה וניהול של מערכת הרישום של שמות מתחם Generic Top Level. הינך מסכים ומכיר ב ICANN כרשם מורשה ובכך שדומין דה נט  מחויבת בהסכם מול ICANN. הינך מכיר ומסכים לכך שדומין דה נט רשאית לשנות את הסכם זה על מנת לציית ולהתאים להסכם עם ICANN וכן לתנאים אחרים המוכתבים על ידי ICANN ו/או רשם אחר על-פי הסיומת של שם המתחם שתבחר לרשום (TLD or Country Code Top Level Domain).

כיצד בודקים אם שם מתחם פנוי?
 
באפשרותך לבדוק אם שם מתחם פנוי בעזרת מערכת השאילתות באתר. יחד עם זאת, מרשם שמות המתחם מנוהל על-ידי מנהלי המרשם הרלבנטיים. אתה מצהיר ומאשר כי תוצאות החיפוש במערכת השאילתות עצמה אין בה כדי להעיד על קיומה או היעדרה של זכות שלך או של כל גורם אחר בשם מתחם כלשהו. כך, גם אם בדקת ומצאת באמצעות מערכת השאילתות, כי השם פנוי - אפשר שקודם לכן או באותה עת נרשם על-ידי צד שלישי או שמרשם שמות המתחם לא עודכן במועד על-ידי מנהל המרשם הרלבנטי. כך, גם אם על פי מערכת השאילתות שם מתחם עדיין רשום על שמך על אף שלא עמדת בתנאי החידוש הקבועים בהסכם זה, הרי שייתכן ומערכת השאילתות טרם עודכנה.  
בהתאם, אתה מצהיר ומאשר כי דומיין דה נט אינה יכולה להבטיח ששם המתחם שביקשת לרשום על סמך מערכת השאילתות אכן פנוי וניתן לרשמו או שציון שמך כבעל זכויות בשם המתחם לפי מערכת שאילתות יש בו להעיד על זכויותיך בו. אך ורק אישורה של דומיין דה נט בדבר רישום או חידוש שם המתחם שביקשת לרשום או לחדש יהווה ראייה לעניין רישום או חידוש שם המתחם. גם אם בדקת ומצאת באמצעות מערכת השאילתות, כי השם פנוי - אפשר שקודם לכן או באותה עת הוא נרשם על-ידי צד שלישי או שמרשם שמות המתחם לא עודכן במועד על-ידי מנהל המרשם הרלבנטי.
 
רישום שמות המתחם
דומיין דה נט איננה מנהלת את מרשמי שמות המתחם, אלא רק מספקת שירותי רישום. הרישום עצמו מבוצע על ידי מנהלי המרשם הרלבנטיים (מנהלי המרשם לשמות המתחם הגנריים, ומנהלי המרשם במדינות השונות לשמות מתחם בסיומות המדינתיות). אם אתה מגיש בקשה לרישום מוקדם של שם מתחם, דומיין דה נט לא מבטיחה כי שם המתחם יהיה שמור לך או שתקבל גישה מיידית לשם מתחם זה.  דומיין דה נט רשאית להשתמש בשירותים של ספקי שירותים שלישיים בשירותי טרום רישום / רישום מוקדם.
אתה מאשר את הסכמתך לאמור להלן: (א) מנהל המרשם הרלבנטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות אם סבר ששם המתחם שבחרת אסור ברישום על-פי כללי הרישום המחייבים אצלו; (ב) שם המתחם, שבחרת לרשום או לחדש את רישומו, לא יירשם על שמך עד שמנהל המרשם יבצע את הרישום או החידוש. לדומיין דה נט אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתה להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שמך בפועל; לדומיין דה נט אין שליטה בפועל על פעולות מנהלי המרשמים, ואינה יכולה להבטיח, אם בכלל, ששם מתחם אכן יירשם על שמך. (ג) דומיין דה נט אינה אחראית לכל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה בגין כל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל כלשהו שלהם - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין דחיית בקשה לרישום או לחידוש רישום של שם מתחם, במקרה שרישום שם מתחם או חידוש הרישום לא יבוצעו בפועל וכן בגין כל התליה, השעיה או ביטול רישומו של שם מתחם. (ד) רישום שם המתחם שלך יהיה נתון להשעיה, ביטול או העברה בעקבות כל הוראה או מדיניות שהתקבלה על ידי ICANN, או בעקבות הליך כלשהו של דומיין דה נט או מנהל מרשם שאינו תואם את ההוראה או המדיניות שהתקבלה על ידי ICANN, (1) לתיקון טעויות ע"י דומיין דה נט או על ידי מנהל המרשם המתאים ברישום שם המתחם או (2) לפתרון סכסוכים בנוגע לשם המתחם.
הנך מצהיר ומסכים כי למנהל מרשם שמות המתחםהזכות לסרב, לבטל או להעביר כל רישום שם מתחם, כפי שיראה לנכון, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כדי (1) להגן על שלמותו ויציבותו של מרשם שמות המתחם בסיומת זו; (2) כדי לציית לכל חוק, תקנות או הוראות של רשויות האכיפה, במהלך הליך ישוב סכסוך; (3) כדי להימנע מכל אחריות, אזרחית או פלילית, שלו, של שותפיו, של חברות-בת שלו, ושל עובדיו ומנהליו; (4) כדי להימנע מהפרת ההסכם שנחתם בינו לבין לדומיין דה נט בקשר עם שירות רישום שמות המתחם בסיומת זו.
 
מחלוקות משפטיות ויישוב סכסוכים
דומיין דה נט לא תהייה צד לכל מחלוקת משפטית בסוגיית רישום שמות מתחם. בכל הנושאים הרלוונטיים לרישום שם מתחם, דומיין דה נט תפעל בהתאם להוראות בתי המשפט בישראל ובהתאם להתחייבותיה בהסכמים עם מנהלי מרשם שמות המתחם.
כמו-כן, הינך מסכים שבמידה ודומיין דה נט תתוודע לתלונה שהוגשה כנגדה בגוף ממשלתי, שיפוטי או מנהלי, בנושא רישום שם מתחם באמצעות דומיין דה נט; אזי דומיין דה נט, לפי שיקולה הבלעדי תהא רשאית לנקוט בכל פעולה לשינוי, הקצאה ו/או שליטה בשם המתחם הנחוצה על מנת שדומיין דה נט תוכל לעמוד בדרישות הרשות הממשלתית, המשפטית ו/או המנהלית עד לנקודת זמן בה הסכסוך ייושב. במקרה זה הינך מסכים שלא לראות את דומיין דה נט כאחראית על נזק שנגרם כתוצאה מפעולותיה של דומיין דה נט לשינוי, הקצאה ו/או שליטה בשם המתחם הנחוצה על מנת שדומיין דה נט תוכל לעמוד בדרישות הגוף הממשלתי, המשפטי ו/או המנהלי עד לנקודת הזמן בה הסכסוך ייושב.     
בהגשת בקשה לרישום או לחידוש שם מתחם בכל אחת מהסיומות הינך מסכים לכך שהינך מקבל את התנאים של המדיניות ליישוב סכסוכים (DRP). כפי שמדיניות זו תהיה מעת לעת. מדיניות יישוב הסכסוכים מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. אתה מאשר בזאת, כי קראת והבנת את המדיניות האחידה של ICANN ליישוב סכסוכים (UDRP) בכתובת http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm.
 
הינך מאשר כי בכל מקרה בו מתגלע סכסוך משפטי בעניין הנוגע או העולה משימוש בשם המתחם, תגיש, בלי לפגוע בזכויות של סמכויות שיפוטיות אפשריות אחרות, לידי בתי המשפט שבמסגרת סמכותם נמצאת (א) כתובת מגוריך (ב) מיקומה של דומיין דה נט.
שינויים בתנאי המדיניות לפתרון הסכסוכים של מנהל מרשם שמות המתחם מהסוג שרשמת או חידשת, יחולו עליך באופן מיידי. המשך השימוש בשם מתחם שרשמת או חידשת יעיד על הסכמתך לתנאים החדשים הללו. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, תהיה רשאי לבקש לבטל את רישום שם המתחם שרשמת או חידשת או להעבירו לרשם שמות מתחם אחר (במקום שיש רשם אחר המנהל מרשם שמות מהסוג שבחרת לרשום). אתה מסכים בזאת במפורש, שביטול או בקשת העברה כאמור יהוו את הסעד היחיד שתהיה זכאי לו במקרה זה וימצו את זכויותיך כלפי דומיין דה נט.
  
הצהרותיך
הנך מצהיר ומאשר בזאת כלפי דומיין דה נט, כדלקמן: (א) כל המידע, הפרטים, הנתונים, המצגים וההצהרות שמסרת בעת הגשת הבקשה לרישום שמות המתחם או לחידוש רישומם, הינם נכונים, מלאים, מעודכנים ומדויקים ויעודכנו על ידך, כפי שיידרש הדבר מעת לעת; שימוש או מתן מידע שגוי או שקרי עשוי להיחשב להפרה של מדיניות הרישום. במקרה שהרישום או מדיניותICANN  דורשים הכשר (ולידציה) ו/ או אימות של נתוני רישום הנך מתחייב בזאת לשתף פעולה ולספק נתונים אלה. במקרה של הפרות של מרשם WHOIS או מדיניות ICANN דומיין דה נט שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להשעות את שמות המתחם; (ב) אינך מנוע, על פי כל דין או הסכם להתקשר בהסכם לרישום שם המתחם; (ג) הינך מתחייב לוודא כי רישום שם המתחם אינו מפר זכויות של צד שלישי, ובפרט אינו פוגע בסימן מסחר רשום או שאינו רשום, אינו גוזל מוניטין של צד שלישי ואינו מונע או מכביד על גישה לעסק או שירות של צד שלישי. דומיין דה נט ומנהל מרשם שמות המתחם נוהגים על בסיס הכלל "כל הקודם זוכה" (First Comefirst Served) לעניין רישום שמות מתחם, אלא אם נקבעה שיטה אחרת במפורש (ד) שם המתחם נועד לשמש אותך לצרכיך האישיים או המסחריים; (ה) אינך רושם או מחדש את שם המתחם, ואין בכוונתך להשתמש בו, לצרכים שאינם חוקיים על-פי דיני מדינת ישראל.
 
הצהרת נציג הפועל למען צד שלישי
אם הנך מבקש לרשום שמות מתחם או מחדש רישומם של שמות מתחם עבור צד שלישי, אתה מצהיר ומתחייב כלפי דומיין דה נט, כי: (א) אתה מוסמך כדין לייצג את אותו צד שלישי ולחייבו בהסכמתך להסכם זה; (ב) הפעולות שתבצע בקשר עם שמות המתחם יזכו ויחייבו את הצד השלישי, שבשמו אתה פועל; (ג) יידעת את הצד השלישי בתנאים הקבועים להלן ביחס לשימוש בפרטיו והצגתם ברבים, וקיבלת את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו; (ד) אתה תשפה את דומיין דה נט, עובדיה, מנהליה, מי מטעמה ואת מנהל המרשם הרלבנטי לשם המתחם שביקשת לרשום או לחדש, במקרה שיתברר כי הצהרותיך והתחייבויותיך אלה אינן נכונות או אם הצד השלישי, שבשמו אתה פועל, יתכחש למחויבותו להוראות הסכם זה ו/או אם דומיין דה נט תימצא חבה לאותו צד שלישי חבות כלשהי עקב טענות שיעלה כלפיה בקשר לרישום השם בכל מוסד שיפוטי או בכל מסגרת שהיא ליישוב סכסוכים.   
  
פרטים שגויים
בעת רישום שם מתחם באמצעות דומיין דה נט, או בעת חידוש הרישום של שם המתחם, הנך מתבקש למסור פרטים שונים. במידה ותמסור פרטים שגויים, דומיין דה נט לא תוכל להבטיח שיסופקו לך השירותים שתזמין באמצעותה, או שניתן יהיה ליצור איתך קשר במקרה הצורך, ובהתאם הינך מצהיר כי דומיין דה נט אינה אחראית לכל פגיעה שהיא בזכויותיך העלולה לנבוע ממסירת פרטים שגויים ו/או בלתי מדויקים כאמור, לרבות אי רישום או אי חידוש שם מתחם. אנא הקפד איפוא למלא בתהליך ההרשמה פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה של שינוי בפרטים עליך לעדכנם באמצעות לשונית "ניהול החשבון" באתר.
שימוש או מתן מידע שגוי או שקרי עשוי להיחשב להפרה של מדיניות הרישום. במקרה שמדיניות הרישום או מדיניותICANN  דורשים הכשר (ולידציה) ו/ או אימות של נתוני רישום הנך מתחייב בזאת לשתף פעולה ולספק נתונים אלה. במקרה של מתן מידע ליצירת קשר לא מדויק הקשור לשם המתחם, או במקרה של הפרות של רישום WHOIS או מדיניות  ICANN דומיין דה נט שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להשעות את שמות המתחם.
 
כל אחד מהמקרים להלן, יהוו הפרה יסודית של הסכם זה וישמשו בסיס לביטול רישום שם המתחם: 
א.    המצאת פרטים שגויים או בלתי מדויקים בכוונה תחילה, במסגרת הבקשה לרישום שם המתחם;
ב.    הימנעות מכוונת מעדכון הפרטים שסיפקת;
ג.    הימנעות מכוונת ממתן תשובה בתום לב לבדיקות וחקירות שתערוך דומיין דה נט בנוגע לדיוק ושלמות הפרטים שמסרת, בתום 15 יום מפנייתה הראשונה של דומיין דה נט.
 
הנך מסכים להודיע ​​לדומיין דה נט בתוך חמישה (5) ימי עסקים על כל שינוי במידע שסיפקת כחלק מהגשת הבקשה או מתהליך ההרשמה. האחריות לספק ולשמור מידע מעודכן ומדוייק חלה עליך. מחדל שלך, מסיבה כלשהי, לספק לדומיין דה נט מידע מדויק ואמין על בסיס ראשוני או מתמשך, ייחשב הפרה יסודית של הסכם זה ויהווה בסיס להשעיה ו/או ביטול של שם המתחם. מחדל מצידך, מסיבה כלשהי, להשיב לכל פניה של דומיין דה נט  למען קביעת אמיתות המידע שסופק על ידיך בתוך חמישה (5) ימי עסקים, ייחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ובסיס להשעיה ו/או ביטול שם המתחם. הנך מסכים לשמור העתק של חשבונית עבור רכישת שם המתחם שרכשת.
הינך מסכים לספק עבור כל שם מתחם הרשום על ידך, את הנתונים הנדרשים הבאים: כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ואם זמין מספר פקסימיליה של מחזיק השם הרשום, אם איש הקשר שונה מהאדם עליו רשום שם המתחם את אותם פרטי ההתקשרות עבור איש קשר טכני, מנהלי ואיש קשר לחיוב.
הנך מסכים ומאשר כי רישום שם המתחם דורש כי מידע ליצירת קשר זה, באופן מלא או חלקי ישותף עם מנהל המרשם לשימושו, העתקתו, הפצתו, פרסומו, שינויו או לכל תהליך אחר הנדרש בהקשר של שירותי הרישום. כנדרש על-ידי ICANN, מידע זה חייב להיות זמין לציבור באמצעות מאגר WHOIS, ומנהל המרשם יכול להתבקש להנגיש את המידע לציבור באמצעות מאגר WHOIS. גם דומיין דה נט וגם מנהל המרשם, יכול שיידרשו ע"י ICANN לשמור מידע זה בארכיון. הינך מסכים בזאת ונותן הרשאה לדרישות ולפרסום הנ"ל. כמו כן הינך מתחייב ומצהיר כי במידה שהינך מספק מידע  אודות צד שלישי, יידעת את הצד השלישי בדרישות הגילוי והפרסום ומטרתן, וקיבלת את הסכמת הצד השלישי לכך. דומיין דה נט לא תעבד מידע שאינו תואם את תנאי הסכם זה. דומיין דה נט נוקטת באמצעי זהירות להגן על המידע מאובדן או משימוש לרעה.
הינך מסכים כי עבור כל שם מתחם שירשם על-ידיך, המידע הבא יהיה נגיש לציבור באמצעות מאגר WHOIS כפי שנקבע על ידי מדיניות ICANN ויכול להימסר בשלמותו בלבד כמפורט בהסכם ICANN:
 • שם המתחם
 • שמך וכתובת הדואר שלך;
 • השם, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת הדואר, מספרי הטלפון ומספרי הפקס של אנשי קשר טכני והנהלי ;
 • מספרי פרוטוקול האינטרנט לשמות השרתים הראשיים והמשניים ;
 • שמות ההשרתים התואמים.
 • תאריך הרישום המקורי ותאריך התפוגה.
 • השרת בעל השם הראשוני והשרת בעל השם המשני.
 • זהותו של הרשם.
אתה מסכים כי, ככל שהדבר מותר על ידי ICANN דומיין דה נט רשאית להשתמש במידע שסיפקת במהלך תהליך הרישום. אם הינך עוסק במכירה חוזרת של שמות מתחם, הינך מסכים לספק לכל אחד מהגורמים לגביהם השגת מידע אישי, מידע לגבי השימושים האפשריים במידע האישי שלהם.
על מנת שדומין דה נט תוכל לעמוד בכל הכללים והמדיניות הנוכחיים או העתידיים בתחום מערכות שמות המתחם, הינך מעניק לדומיין דה נט את הזכות לגלות לצד שלישי באמצעות מאגר הנתונים של הרישום הנגיש לציבור באופן מקוון ואינטראקטיבי את המידע הבא שהינך נדרש לספק בעת הגשת בקשה לרישום שם מתחם:
א.     שם מתחם או תת שם מתחם שנרשם על ידך ;
ב.      שם הארגון שלך, סוגו , או שמך וכתובת למשלוח דואר ;
ג.      שם, תפקיד, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר, מספרי טלפון ומספרי פקס של אנשי קשר טכני ומנהלהשל שמות המתחם הראשי או המשני.
ד.      שמות מלאים של שרתי הארוח וכתובות IP של לפחות שני שרתים מארחים (שם אחד עיקרי ולפחות אחד משני) עבור שם המתחם או שם מתחם המשנה. ניתן לפרט עד שישה (6) שמות שרתים. אם מוגדרת יותר מכתובת IP אחת, השתמש ברשימה המופרדת בפסיקים ;
ה.     השמות של השרתים התואמים
ו.       התאריך המקורי של הרישום
ז.      תאריך התפוגה של הרישום
יתכן כי דומיין דה נט תידרש להפוך מידע זה לזמין באופן גורף עבור צדדים שלישיים.
 
שם משתמש וסיסמה
בעת הזמנת שם מתחם באמצעות האתר, תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. בעתיד כשתבקש לבצע פעולות שונות בשמות המתחם שרשמת (כדוגמת שינוי פרטים, חידוש או העברת זכויות ההחזקה), תזוהה לפי שם המשתמש והסיסמה שבחרת. במקרה זה יהיה עליך רק לוודא כי פרטיך, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, עדכניים. במידה שאינם מעודכנים, אתה מתבקש לתקנם כדי שאפשר יהיה לטפל בבקשתך ובמקרה הצורך ליצור אתך קשר.
חלה עליך האחריות הבלעדית לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך, ולהימנע מהסכנה שיבוצעו פעולות בלתי-מורשות בשמות המתחם שרשמת. דומיין דה נט לא תהיה אחראית לכל פעולה, שתבוצע בקשר עם שמות המתחם שרשמת, כתוצאה מכך שלא שמרת את שם המשתמש והסיסמה בסודיות או שהתרשלת בשמירתם או שגילית אותם לצד שלישי.
 
חניית דומיין
בעת שימוש בשירותי הרישום או החידוש של שמות המתחם מאפשרת לך דומיין דה נט לעשות שימוש בשרתי ה- DNS שבבעלותה. במידה ואכן תעשה שימוש בשרתי ה-DNS של דומיין דה נט עבור שם המתחם שלך הנך מאשר כי דומיין דה נט תוכל בכל עת להפנות כל שם מתחם שאינו פעיל לדף חניית דומיין על פי החלטתה הבלעדית.
שם מתחם שאינו פעיל משמעו שם מתחם המוחזק על ידך ואשר בנקודת זמן נתונה כלשהי: (1) מוגדרים תחתיו שרתי ה- DNS של דומיין דה נט; (2) אינו מפנה לחשבון אחסון או דף אינטרנט אחר (בדומיין דה נט או בספק אחר); ו- (3) אינו מפנה לשם מתחם אחר;
הנך מסכים כי דומיין דה נט עשויה להציג פרסומות בדפי חניית הדומיין והנך מבין כי הפרסומות בדפי חניית הדומיין עשויות להיות או לכלול, אך אינן מוגבלות, למנועי חיפוש מסחריים, לאתרי אינטרנט של גורם שלישי, לשירותים ומוצרים של גורם שלישי, לפרסומות לאתר דומיין דה נט, ו/או לשירותים ומוצרים של דומיין דה נט. דומיין דה נט שומרת על זכותה לשנות בכל זמן את התוכן ו/או המראה של פרסומת כזו, או להציגה באופן חלקי או מלא, על פי שיקול דעתה הבלעדי של דומיין דה נט, וללא כל הודעה מוקדמת לך. הנך מסכים כי כל ההכנסות (אם יהיו כאלה) הנובעות מדפי חניית דומיין כאלה יהיו שייכות באופן בלעדי לדומיין דה נט אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים בכתב.
אם ברצונך להפסיק את ההפנייה של שם המתחם שלך לדף חניית דומיין המסופק על ידי דומיין דה נט, תהיה זו אחריותך להיכנס לניהול החשבון שלך באתר ולשנות את שרתי ה-DNS המוגדרים עבור שם המתחם שלך כך שלא יפנו יותר לשרתי ה- DNS של דומיין דה נט, או להפנות את שם המתחם לאתר אחר או לחשבון אחסון כלשהו.
תשומת ליבך לכך שפרסומות המוצגות בדפי חניה עשויות להכיל תוכן פוגעני, לרבות, אך לא רק, לינקים לתוכן המיועד למבוגרים. דומיין דה נט אינה פועלת לערוך או להגביל את התוכן הזה.
 
תשלומים
 
תשלומים ותנאים כללים.
בתמורה לשירותים, שדומיין דה נט תספק לך בקשר עם רישום שמות המתחם או חידוש רישומם, אתה מתחייב לשלם לדומיין דה נט את התשלומים הרלוונטיים (כולל כל תשלומי הרישום הנדרשים ע"י ICANN). את התעריף העדכני, שבו תחויב, החל בעת הרישום, תוכל למצוא בקישור  https://www.domainthenet.com/he/מחירון_דומיינים.aspx. דומיין דה נט רשאית לשנות, לעדכן, להעלות או להפחית מעת לעת את התמורה הכרוכה בביצוע פעולות אלה, מבלי שתהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה.
הסכומים שתשלם לדומיין דה נט בקשר לרישום שמות המתחם או חידוש רישומם כוללים כבר את התשלום למנהל המרשם הרלבנטי לשם המתחם מהסוג שרשמת או חידשת.
מרגע שתשלים את תהליך ההזמנה או חידוש רישומו של שם המתחם, ובטרם נרשם השם במרשם השמות הרלבנטי, לא תהיה זכאי לקבל החזר כלשהו בגין התשלום שהתחייבת לשלם לחברה - אלא אם דומיין דה נט ומנהל המרשם הרלבנטיים יסכימו לכך, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לפנים משורת הדין ומבלי שתהיה עליהם חובה לעשות כן.
בכל מקרה, לאחר רישום שם המתחם במרשם השמות הרלבנטי, לא תוכל עוד לקבל החזר כלשהו בגין התשלום שהתחייבת לשלם לדומיין דה נט.
 
תשלום באמצעות כרטיס אשראי
לצורך ביצוע התשלום עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי, אשר לדומיין דה נט הסכם עיבוד אשראי איתם. אתה מתיר בזאת לדומיין דה נט לחייב את כרטיס האשראי שבבעלותך בסכום הרישום או חידוש שם המתחם או כל שירות אחר שסופק לך.
 
תשלום בהעברה בנקאית
אם ברצונך לפרוע את התשלום באמצעות העברה לחשבון הבנק של דומיין דה נט, עליך לפנות לדומיין דה נט טלפונית. אלא אם צויין אחרת לאחר שתמסור לחברה את טופס ההתחייבות המתאים שישלח אליך, הכולל את פרטי השמות שאתה מבקש לרשום או לחדש, ולאחר שדומיין דה נט תקבל לחשבון הבנק שלה את התשלום שבוצע בהעברה הבנקאית תפעל דומיין דה נט לרישום או חידוש השמות כמבוקש או לכל שירות אחר אשר הזמנת.
 
תשלום בהמחאה (שיק)
אם אתה מעדיף לפרוע את התשלום באמצעות שיק מזומן, תוכל לעשות כן על-ידי משלוח שיק בסכום המתאים לפקודת דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ המנופים 10 הרצליה (Mindspace) מיקוד 4672561 בצירוף טופס ההתחייבות המתאים שישלח אליך המציין את שמות המתחם שאתה מבקש לרשום או לחדש או את השירות אותו אתה מעוניין להזמין.
בכל אחת משיטות התשלום - ידוע לך, ואתה מסכים, שדומיין דה נט לא תפנה למנהל מרשם השמות מהסוג שבחרת לרשום או לחדש, בבקשה לבצע את הרישום או החידוש, גם אם מצאה כי בקשתך תואמת את כל הכללים החלים לעניין רישום שם מתחם ובכללם כללי הסכם זה, כל עוד התמורה לא נפרעה לידיה לשביעות רצונה, או אם פרעון התמורה לא הובטח לשביעות רצונה.
במידה ודומיין דה נט רשמה או חידשה את שם המתחם טרם הפרעון, אך נסתבר לה כי התמורה לא נפרעה או סברה היא לחשוב כי התמורה נפרעה ונסתבר לה שלא כך הדבר, רשאית היא לבטל את הרישום או החידוש לפי שיקול דעתה הבלעדי ובאופן מידי. אתה פוטר את דומיין דה נט, עובדיה, מנהליה, נציגיה או מי מטעמה, מכל טענה, תביעה או דרישה במקרה שתפעל לפי זכותה זו.
מכל מקום, במקרה שהשמות לא יירשמו על שמך (כגון, אך לא רק, אם נרשמו כבר), תוחזר לך התמורה בתוך 30 (שלושים) יום מבלי שתהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דומין דה נט. לתשומת לבך: במקרה שהשיק שמסרת לא יכובד מכל סיבה שהיא, תחויב בתשלום דמי טיפול בסך של 30 ₪.
 
דומיין דה נט אינה מקבלת ואינה חייבת לקבל תשלומים בכל דרך אחרת.
אם רשמת שם מתחם או חידשת את רישומו, והתמורה לא נפרעה בפועל לדומיין דה נט, תהיה דומיין דה נט רשאית לנהוג בשם המתחם לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה לדרוש כי שם המתחם יועבר להחזקתה, לבטל את רישומו על שמך או לדרוש שיוחזר למאגר שמות המתחם הפנויים לרישום.
כדי לממש את זכויותיה אלה אתה מסמיך את דומיין דה נט לפעול מטעמך כלפי מנהל מרשם שמות המתחם מהסוג שבחרת לרשום או לחדש, ופוטר את דומיין דה נט, עובדיה, מנהליה, נציגיה או מי מטעמה, מכל טענה, תביעה או דרישה במקרה שתפעל לפי זכותה זו. דומיין דה נט רשאית לחייב אותך בדמי טיפול סבירים או דמי עיבוד עבור (א) משימות שהחברה תבצע מעבר להיקף הרגיל של שרותיה; (ב) זמן נוסף או עלויות שהחברה נשאה בהן למתן השרותים, ו/או (ג) אי מילוי מצידך של תנאי ההסכם, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. מקרים אופיינים עשוים לכלול אך אינם מוגבלים לכך, שרותי לקוח הדורשים התיחחסות אישית ותשומת לב מוגברים, הוצאות המחויבות על-ידי צד שלישי, הוצאות שהצטברו כתוצאה מהחזר או מחלוקת תשלום, אשר הועלו על-ידיך או על-ידי  הבנק או מעבד התשלומים, ומחלוקות הדורשות שרותים חשבונאיים או משפטיים. אתה תחויב בעלויות אדמיניסטרטיביות אלו או עלויות עיבוד התשלום  באמצעות אמצעי התשלום שלך שנמצא ברשומות החברה.
 
 
תקופת הרישום וחידושו
שמות המתחם שבחרת לרשום או לחדש יירשמו על שמך למשך פרק זמן מוגבל, כאמור בכללי הרישום של מנהלי המרשם השונים. פרק הזמן הקובע לעניין תקופת הרישום או החידוש יופיע על גבי אישור הרישום אשר ישלח אליך בתום הליך הרישום או החידוש.עם תום תקופת הרישום ניתן לחדשו, כנגד תשלום מתאים ובכפוף לכך שבקשה לכך תתקבל אצל דומיין דה נט לא יאוחר מיום פקיעת התוקףובסיומות המאפשרות זאת, לא יאוחר מתום תקופת 30 היום לאחר פקיעת התוקף כהגדרתה להלן. חלה עליך האחריות הבלעדית לדאוג לחידוש הרישום, ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בכך, כפי שיהיו באותה עת. הנך פוטר בזאת במפורש את דומיין דה נט מכל אחריות לכל כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אבדן-רווח שייגרמו לך (אם ייגרמו) בגין אי-חידוש הרישום או פקיעת זכויותיך בשם המתחם. ניתן לחדש את הרישום באמצעות האתר. דומיין דה נט תשתדל, אך אינה מתחייבת, לשגר אליך תזכורת בדואר אלקטרוני בהתקרב מועד חידוש הרישום. אי עמידה בתנאי החידוש לרבות פירעון תשלום החידוש במועד כאמור לעיל בסעיף "תשלומים", יגרור פקיעה מיידית של זכויותיך.
בתשלום באמצעות כרטיס אשראי לשמות מתחם בעברית מתבצע חידוש אוטומטי של שם המתחם. אם אינך מעוניין בחידוש אוטומטי, עלייך להכנס לאזור האישי בחשבונך ולבטל את החידוש האוטומטי של שם המתחם.

 
פקיעת תוקף של רישום שם מתחם
כל החידושים יהיו כפופים לתנאי ההסכם, כפי שישתנה מעת לעת. הינך מסכים כי דומיין דה נט לא תהא אחראית לביטול שם מתחם שלא פעלת לחידושו.הינך מאשר, כי לאחר פקיעת התוקף של תקופת הרישום של שם המתחם ולפני מחיקת שם המתחם במסד הנתונים של מנהל המרשם הרלוונטי, דומיין דה נט תוכל להפנות את שם המתחם לשרתי שמות מתחם (DNS) ו/או כתובות IP המצוינות על ידה, כולל, ללא הגבלה, לאף כתובת IP או לכתובות IP אשר מאחסנות עמוד חניה או מנוע חיפוש מסחרי אשר עשוי להציג פרסומות, והינך מאשר כי דומיין דה נט תוכל להשאיר את פרטיך במסגרת מאגר נתוני ה- WHOIS ללא שינוי או שדומיין דה נט תוכל לשנת את פרטי הקשר והרישום במסגרת מאגר נתוני ה- WHOIS עבור שם המתחם שפג תוקף כך שאתה לא תהיה יותר רשום כמחזיק של שם המתחם שפג תוקפו.
 
לאחר פקיעת התוקף של תקופת שירותי הרישום של שם המתחם, הינך מאשר כי מנהלי מרשם מסוימים עשויים לקבוע הליכים או תקופות חסד בהם ניתן לחדש שם מתחם רשום שפקע תוקפו. הינך מאשר כי הינך מקבל עליך את כל הסיכונים וההשלכות אם תחכה עד קרוב ל או עד אחרי תום תקופת רישום של שם המתחם על מנת לנסות לחדש את הרישום. הנך מאשר כי דומיין דה נט יכולה לבחור שלא להשתתף בהארכת שם המתחם לאחר פקיעת תוקפו. דומיין דה נט לא תשא באחריות כלשהי. הינך מאשר כי חידוש שלאחר פקיעת תוקף או תהליכי פדיון, אם בכלל, כרוכים בתשלומים נוספים מצידך אשר יכולים להיקבע על-ידי דומיין דה נט. הינך מאשר ומסכים כי ניתן לאפשר את רישומם או רישומם מחדש של שמות מתחם שפקעו תוקף לכל גורם בכל זמן.
 
הינך מסכים כי אחרי פקיעת התוקף של תקופת שירותי הרישום של שם המתחם דומיין דה נט תוכל, לתקופה של 30 (שלושים) יום, (א) להסיר את שם המתחם מהתחום של סיומת שם המתחם (כלומר שם המתחם לא יפעל עוד), או (ב) להפנות את שם המתחם לשרתי שמות מתחם (DNS) וכתובות IP של אתרים המיועדות על ידי דומיין דה נט ככתובות IP המכילות עמודי חניה כולל, ללא הגבלה, לכתובות IP אשר מאחסנות עמוד אירוח או מנוע חיפוש מסחרי אשר עשוי להציג פרסומות. אם תבחר שלא לחדש את שם המתחם ולהודיע על החלטה זו לדומיין דה נט, ודומיין דה נט תממש את זכויותיה תחת סעיף זה, הנך מסכים שתנטוש את שם המתחם ותוותר על כל זכות שיכולה לנבוע משם המתחם כלפי דומיין דה נט, חוץ מהזכויות המוקנות לך ע"י דומיין דה נט לפי הסכם זה.
לאחר תקופת 30 (שלושים) יום האמורה לעיל, הינך מסכים כי דומיין דה נט יכולה:
(1) למחוק את שם המתחם בכל זמן לאחר מכן, או (2) לשלם את דמי הרישום למנהל המרשם או בכל דרך אחרת לאפשר לשם המתחם להמשיך להיות רשום ולציין את עצמה או צד שלישי כמחזיקי שם המתחם במאגר ה-WHOIS וכן להפנות את שם המתחם לשרתי שמות מתחם (DNS) ו/או כתובות IP המיועדות על ידי דומיין דה נט או, (3) להעמיד את שם המתחם למכירה פומבית או לחלופין למכור את שם המתחם, ובמקרה כזה הינך מוותר על כל הזכויות ועל האחזקה של שם המתחם.
  
העברת הזכויות בשם מתחם
הנך רשאי להעביר לצד שלישי ("מקבל ההעברה") את כלל הזכויות שבידיך בשם מתחם, שרשמת באמצעות דומיין דה נט, על דרך יידועה של דומיין דה נט ברצונך לעשות כן. ההעברה תיכנס לתוקפה והרישום ישונה בהתאם על-ידי דומיין נט רק בכפוף לתנאים מצטברים אלה: (1) דומיין דה נט תקבל הודעה בכתב ו/או באמצעות האתר ככל שתהא אפשרות כזו, על רצונך להעביר את הזכויות (2) התשלומים בגין רישום שם המתחם המועבר נפרעו לידי דומיין דה נט לשביעות רצונה, ולא ידועה לדומיין דה נט מניעה כלשהי, לפי הסכם או דין, לבצע את ההעברה; (3) מקבל ההעברה אישר את הסכמתו לתנאי הסכם זה או ההסכם שיהיה בתוקף באתר בזמן ההעברה וכן לתנאי ההסכמים החלים אצל מנהל מרשם שמות המתחם מסוג השם שהועבר. דומיין דה נט שומרת את זכותה לדרוש כל מסמך נוסף ובכלל זאת הסכם חתום בנוסח שיקבע על ידה בין הצדדים, מאושר על ידי נוטריון או עורך-דין. כל זמן שתנאים אלו לא מולאו, יישאר הרישום כמות שהוא, בכפוף לתשלום אגרות החידוש, ודומיין דה נט לא תישא בכל חבות שהיא הנובעת מאי שינוי הרישום. 
אם הינך מבקש להעביר את שם המתחם לרשם שמות מתחם שונה ("רשם השמות המקבל"), על רשם השמות המקבל לקבל אישור מפורש מאת הרשם המחזיק בשם המתחם הרשום או איש הקשר המנהלי (להלן: "איש קשר להעברה"). לפיכך, ההעברה תוכל להתבצע אך ורק אם התקבל אישור על ההעברה מאת איש הקשר להעברה אצל רשם השמות המקבל.
  
מתן זכויות שימוש בשם מתחם
אם נתת לצד שלישי זכויות להשתמש בשם המתחם שלך, הדבר לא ייגרע בשום אופן מאחריותך הבלעדית כלפי דומיין דה נט וכלפי מנהלי מרשם שמות המתחם מהסוג שנרשם על שמך, לקיום מלוא התחייבויותיך על-פי הסכם זה, אלא אם העברת את מלוא זכויותיך בשם המתחם לידי צד שלישי כאמור לעיל. בפרט, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה תישא באחריות הבלעדית לתשלום כל הסכומים בגין רישום שם המתחם, החזקתו וחידוש רישומו, כפי שסכומים אלה יהיו מעת לעת. היה ודומיין דה נט תימצא חבה כל חבות שהיא בגין פעילות הצד השלישי בשם המתחם או תינזק בשל פעילות כאמור, תהא עליך החובה לשפות את דומיין דה נט שיפוי מלא או לפצותה פיצוי מלא, בהתאם. 
 
העברת ניהול שם מתחם לדומיין דה נט
מוקנית לך הזכות להעביר את ניהול שם המתחם שלך לדומיין דה נט (העברת רשם). לצורך כך עליך להגיש בקשה להעברת או לחידוש שם המתחם במקום המיועד לכך באתר דומיין דה נט. את הבקשה עליך להגיש בעצמך או באמצעות מי שזוהה על ידך בעת הרישום כנציגך המורשה ופרטיו מצויים בידי דומיין דה נט. בקשתך לא תיכנס לתוקפה, אלא לאחר שדומיין דה נט אישרה את קבלתה בהודעה שתימסר לך בדואר אלקטרוני.
אם תרצה להעביר את זכויות ההחזקה בשם המתחם, במקביל להחלפת רשם שמות המתחם, יהיה עליך לספק לדומיין דה נט, בנוסף לאישור האמור לעיל, את אחד מהמסמכים כדלקמן: (1) הסכם תקף בין הצדדים לעניין העברת זכויות האחזקה בשם המתחם; (2) החלטה סופית של גוף מוכר ומוסמך ליישוב סכסוכי שמות מתחם; (3) צו בית משפט.
קודם לקבלת השירות להחלפת רשם שמות המתחם, הנך מתחייב לשלם לדומיין דה נט דמי טיפול לצורך ביצוע ההחלפה, כפי שיהיו באותה העת. החלפת רשם שמות המתחם לא תיעשה אלא על פי בקשתו של מחזיק שם המתחם, כפי שנרשם במערכת רישום שמות המתחם בהתאם להנחיות מנהלי הרישום. אתה מצהיר כי הנך בעל הסמכות המלאה כמחזיק שם המתחם ליזום את העברת ניהול שם המתחם לדומיין דה נט או שמחזיק שם המתחם הקנה לך סמכות מלאה לביצוע ההעברה כאמור. דומיין דה נט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לדרוש ממך להציג בפניה מסמכים המוכיחים כי למגיש הבקשה ניתנה הסמכות המלאה להגשתה. דומיין דה נט עשויה לדחות בקשה להעברת ניהול שם המתחם לידיה אם: (1) הבקשה הוגשה לפני שחלפו 60 (שישים) יום מהמועד בו הוגשה הבקשה לרישום שם המתחם לרשם שמות המתחם המקורי; (2) במקרים המפורטים ב – UDRP לגבי שמות מתחם בסיומת גנרית (gTLDs) או במקרים המפורטים במדיניות ליישוב סכסוכים הספיציפית של סיומת של שם המתחם; (3) אם כנגד מחזיק שם המתחם תלוי ועומד צו כינוס נכסים או צו פירוק; (4) כשקיימת מחלוקת בקשר עם זהותו של מחזיק שם המתחם; (5) בכל מקרה שהחלפת רשם שמות המתחם תהא אסורה על פי כל דין. בהגשת הבקשה להחלפת רשם שמות המתחם, הנך מצהיר כי בדקת ומצאת כי אף לא אחת מההגבלות המפורטות לעיל מתקיימות. התשלום בגין ביצוע החלפת רשם שמות המתחם , במידה ויהיה כזה, לא יוחזר ואולם דומיין דה נט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את התשלום לבקשה נוספת להחלפת רשם שמות המתחם במידה וזו תוגש על ידך, להחלפת רשם שמות מתחם בנוגע לשם מתחם נוסף.
 
עם השלמתה בהצלחה של העברת ניהול של שם המתחם לדומיין דה נט, יחייבו אותך תנאי הסכם זה. במקרה של העברת רשם של שם מתחם בסיומת גנרית (gTLD) או בסיומות אחרות בהן קיימת דרישה כזו של מנהל המרשם, מועד תפוגת רישום שם המתחם יוארך באופן אוטומטי בשנה אחת (1). עבור שם מתחם בסיומת גנרית (gTLD) יוארך מועד תפוגת הרישום באופן זה רק במקרה שתקופת רישום שם המתחם (לאחר ההארכה) לא תעלה על עשר שנים (10).
  
פרטיות
 
שמירת הפרטים האישיים - הפרטים האישיים, שאתה מוסר בעת הזמנת שם המתחם באתר, ישמרו במאגר המידע של דומיין דה נט וכמו כן יועברו למנהלי מרשם שמות המתחם שבחרת. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה לדומיין דה נט ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, לא ניתן יהיה לרשום את שמות המתחם או לטפל בבקשתך בלא הפרטים שנדרשת למסור. אתה מסכים בזאת לשימוש בפרטיך בהתאם להוראות הסכם זה, הן בתקופה ששמות המתחם שרשמת יהיו רשומים על שמך והן לאחר מכן. 
 
הסכמה לפירסום ברבים - ידוע לך, ואתה מסכים, שדומיין דה נט ומנהלי שמות המתחם הרלבנטים לשם המתחם שבחרת לרשום או לחדש, רשאים לפרסם את פרטיך ואת פרטי שמות המתחם שרשמת או חידשת - בין אם באינטרנט או במדיה דיגיטלית או בכל דרך אחרת שיימצאו לנכון, לפי שיקול דעתם. פרסום כזה יופיע, בין היתר, בתוך מאגרי נתונים כגון WHOIS, המאפשרים להתוודע לזהותם ופרטיהם של בעלי ומחזיקי שמות מתחם, לרבות שמותיהם של אנשי הקשר המנהליים והטכניים שנמסרו בעת הזמנת שם המתחם וכן זהותו של שרת שמות המתחם המנהל את השמות. לא כל מנהלי מרשם שמות המתחם מנהלים מערכת מקוונת, המאפשרת לברר את פרטי המחזיקים הרשומים של השמות. דומיין דה נט אינה מתחייבת כי מאגר נתונים כזה ינוהל בקשר עם שמות מתחם מהסיומת שבחרת לרשום או לחדש.
 
זכות לקבל הודעה: הינך מעניק לדומין דה נט את הזכות לקבל תלונות בכתב מצדדים שלישיים בנוגע למידע שיקרי או בלתי מדויק במאגר WHOIS. והינך מסכים לפעול על פי הנהלים והתקנות שבתוקף באותה עת.
מידע. בעת השימוש באתר רשאית דומיין דה נט לאסוף מידע על הרגלי הצריכה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. דומיין דה נט תשמור את המידע במאגריה ותשתמש בו בהתאם להוראות הסכם זה. לדומיין דה נט זכות לשמור את המידע במהלך תקופת הרישום ובמשך שנים לאחר מכן.
 
מידע שבידי דומיין דה נט. אם רכשת בעבר שירותים מדומיין דה נט, תהיה החברה רשאית להשתמש במידע המצוי בידיה אודות פרעון חשבונותיך כדי להחליט אם להתיר לך לרשום מוצרים ושירותים נוספים. אתה מסכים בזאת לשימוש במידע לצורך זה.
 
 
סודיות הפרטים ומידע אישי. דומיין דה נט רשאית להעביר לצד שלישי את פרטיך האישים אך ורק במקרים המפורטים להלן (הדבר אינו גורע מהסכמתך לפרסום של הפרטים הללו כפי שצויין לעיל):
 • במקרה שהפרת תנאי ההתחייבויות שקיבלת על עצמך במסגרת הסכם זה וסעיפיו – כולל הסכמים עם רשמי שמות המתחם של שם המתחם שרשמת או הארכת ואשר כלולים בהסכם זה כפי שצויין לעיל – או, דרך אתר האינטרנט או דרך שם המתחם שלך או בהקשר לרישום שמות המתחם שלך או חידושים, ביצעת פעולות אשר נוגדות את הדין או ניסית לבצע פעולות שכאלו.
 • במקרה בו דומיין דה נט מקבלת צו משפטי המנחה אותה להעביר את הפרטים שלך או מידע אודותיך לצד שלישי.
 • במקרה של סכסוך, תלונה, תביעה, דרישה או הליך משפטי כלשהו בינך לבין דומיין דה נט.
 • דומיין דה נט תהא זכאית – ואתה מעניק לה כאן את הסכמתך – להעביר את פרטיך וכל מידע שנאסף בהתבסס על שימושך באתר לרשמי שמות המתחם של שם המתחם שבחרת לרשום או לחדש.
 • אם דומיין דה נט תחליט לארגן את פעילותה באמצעות שימוש בתאגיד אחר, היא תהא רשאית לספק לתאגיד זה העתק של המידע שנאסף עליך על ידי דומיין דה נט בתנאי שהתאגיד החדש מקבל את סעיפי הסודיות המופיעים בהסכם זה.
 
 
עיון במידע ותיקונו
מוקנית לך הזכות על פי חוק לבקש לעיין במידע לגביך, המוחזק במאגרי המידע של דומיין דה נט. לצורך כך, עליך להגיש בקשה בכתב, חתומה על ידך, הממוענת לדומיין דה נט והכוללת את הפרטים הבאים: שם המאגר ומענו, שמך המלא, מספר תעודת זהות, שם אביך, מענך (כולל מיקוד), המידע בו הנך מבקש לעיין והנימוקים לבקשתך. בכפוף להסכמת דומיין דה נט לבקשתך, תוזמן לעיין במידע במשרדי החברה, בכתובת: רחוב המנופים 10 הרצליה (Mindspace) מיקוד 4672561. דומיין דה נט תשלח למענך הזמנה לעיין במידע. מועד העיון במידע יתקיים בתוך 30 יום מיום שנתקבלה פנייתך. דומיין דה נט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשגר למענך, במסירה אישית, את תדפיס המידע המבוקש וזאת כחלופה לעיון במשרדי החברה. דומיין דה נט רשאית לחייב אותך בתשלום בגין פנייתך לעיין במידע.
בנוסף, מוקנית לך הזכות לבקש לתקן מידע לגביך, האגור במאגרי המידע של דומיין דה נט, שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן. לצורך זה, עליך לפנות, במכתב רשום לדומיין דה נט ולפרט מהו המידע שיש לתקנו. תיקון המידע ייעשה בהתאם לפנייתך ובכפוף למיטב שיפוטה של דומיין דה נט. תשובתה של דומיין דה נט לפנייתך, תישלח למענך. פרסום פרטיך על פי הוראות הסכם, יעודכן בעקבות פנייתך, ככל שנדרש הדבר.
 
דואר מסחרי. דומיין דה נט רשאית לשלוח אליך דברי דואר שיכללו מידע מסחרי ופרסומי על שירותיה, מבצעים באתר, הצעות ללקוחותיה ועוד. בנוסף, דומיין דה נט תהיה רשאית לשגר אליך מדי פעם, לפי שיקול דעתה, גם פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, מבלי להעביר לידיהם את פרטיך. אם תבקש לחדול מקבלת דברי דואר מסוג זה, תוכל לעשות כן על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת remove@domainthenet.com.
 
סטטיסטיקה. דומיין דה נט רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת רכישת שמות המתחם או חידוש רישומם, ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר, לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. דומיין דה נט תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
 
אבטחת המידע. דומיין דה נט מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של דומיין דה נט מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה עד חמש שנות מאסר. אתה מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי דומיין דה נט או האתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגינות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
 
הסכמת צד שלישי לשימוש במידע. במקרה שבקשתך לרישום שם המתחם כוללת פרטים של צד שלישי, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת של אותו צד שלישי לשימוש בפרטיו, בהתאם להוראות הסכם זה.
 
שימוש במידע ואבטחתו. דומיין דה נט מצהירה כי לא תעשה כל שימוש בפרטיך, אלא בהתאם להוראות הסכם זה ותנקוט באמצעים סבירים להגן על המידע מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, שיבוש, מחיקה וחשיפה שלא כדין.
 
הגבלות על שירותים; הזכות לסרב: הינך מסכים שלא לעשות שימוש או לאפשר שימוש לאחרים בשירותים המסופקים לך ע"י דומיין דה נט למטרות:
 • שליחת דוא"ל ללא הזמנה (ספאם); 
 • פניות חוזרות ונשנות בנפח גבוה לכל אחד מהשירותים המסופקים לך ע"י דומיין דה נט (כלומר, זמינות של שם מתחם וכו')
הינה מאשר ומסכים שהינך מנוע מהפצת תוכנות זדוניות, רובוטים המבצעים פעולות פוגעניות, פישינג, פיראטיות, או הפרת זכויות יוצרים, פעולות הונאה ומרמה, זיוף, או כל השתתפות אחרת הנוגדת את הדין החל, וכן הנך מאשר ומסכים שההשלכות עבור פעולות אלו כוללות את השעיית שם המתחם.
אם הנך מארח את מערכת שמות המתחם שלך (DNS) על שרתיה של דומיין דה נט, או עושה שימוש במערכותינו להעברת שם מתחם, כתובת URL, או בכל דרך אחרת למערכת או אתר המתארחים במקום אחר, או אם רשמת את שם המתחם שלך באמצעות דומיין דה נט, הנך אחראי לוודא שלא מתקיים עומס יתר על שרתיה של דומיין דה נט. אינך רשאי לעשות שימוש בשרתי של דומיין דה נט ושם המתחם שלך כמקור, מתווך, השב לכתובת או כתובת יעד לפצצות מייל, הצפת פקטות אינטרנטיות, השחתה , או כל תקיפה פוגענית אחרת. פריצה לשרתים או ביצוע כל הפרה בטחונית אחרת אסורה. הנך מסכים לכך שדומיין דה נט שומרת לעצמה את הזכות לנתק את שם המתחם שלך משרתי ה DNS שלה במידה ודומיין דה נט תאתר שזהו המקבל של הפעולות שנגרמו על ידי האתר שלך ואיימו על יציבות הרשת שלה.
הנך מסכים שדומיין דה נט לפי שיקולה הבלעדי וללא חבות כלפיך רשאית לסרב לרשום כל שם מתחם. דומיין דה נט רשאית גם כן לבטל רישום של שם מתחם לאחר 30 (שלושים) ימים, במידה והשם משמש, כפי שנקבע ע"י דומיין דה נט לפי שיקולה הבלעדי, בהקשר לדואר זבל או פעולות בלתי מוסריות. פעולות שאינן מוסריות יכללו אך לא יוגבלו ל:
 • פעולות האסורות על פי חוקים בטריטוריה בה אתה מנהל את העסק
 • פעולות שנועדו לעודד התנהגות בלתי חוקית כדוגמת פשעים, טרור ופורנוגרפיה
 • פעולות שנועדו לפגוע או לעשות שימוש שאינו אתי בקטינים בכל דרך שהיא
הגבלות על אחריות
דומיין דה נט אינה מתחייבת כלפיך שתפיק תועלת מסחרית, או כל טובת הנאה אחרת, בין אם בכסף ובין אם בשווה כסף, משמות המתחם שהנך רושם באמצעות שירותיה.
דומיין דה נט אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יסופקו במחיר הזול ביותר, או בתנאי התשלום הטובים ביותר, או יהלמו את צרכיך ודרישותיך. האחריות לבדוק את התאמתם של השירותים הללו לצרכיך ואת כדאיות רכישתם חלה עליך בלבד.
דומיין דה נט לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם - לרבות בשל סירוב לרשום שם מתחם, הקפאתו של שם מתחם שנרשם, השעייתו או ביטולו.
השירותים הניתנים ע"י דומיין דה נט ובכללם השירותים באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דומיין דה נט בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.
החברה אינה נושאת כלפיך באחריות כלשהי לפקיעת רישומו של שם המתחם, אי חידוש הרישום ו/או ביצוע כל פעולה שהאחריות לבצעה מסורה לך.
אחריות החברה כלפיך בקשר עם רישום שם המתחם, בדיקת הבקשה לרישומו והטיפול בו לאחר שנרשם - מוגבלת כאמור במפורש בכללים אלו.
הנך מצהיר בזה כי אתה מודע ומסכים לכך שרישום שם מתחם אינו מקנה לך כל זכויות בעלות או זכות קניינית אחרת בשם המתחם – אלא זכות חוזית בלבד להחזקת שם המתחם לפרק הזמן שיוגדר עם רישום או חידוש רישום השם.
דומיין דה נט אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי - מורשית למחשבי דומיין דה נט, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל דומיין דה נט או מי מספקיה.
דומיין דה נט נוקטת אמצעים לאבטחת המידע באתר, אך אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, נסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת דומיין דה נט יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר - לרבות מידע שנאגר אודותיך - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דומיין דה נט.
דומיין דה נט לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי חשבונך באתר או לכל שימוש לרעה שייעשה בו, הנובעים מכך שלא שמרת את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שמסרת אותם לצד שלישי.
דומיין דה נט אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. דומיין דה נט אינה אחראית גם להצעות מסחריות שתקבל מצדדים שלישיים, אם בחרת לקבל הצעות כאלה במסגרת תהליך ההרשמה לאתר, ולא עבור מוצרים ושירותים שבחרת לרכוש מהם. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי דומיין דה נט.
ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על-ידי דומיין דה נט, החברה אינה נושאת באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם - לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו - או לכל פרט אחר הקשור עימם. דומיין דה נט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות האתר.
אתה פוטר בזאת את דומיין דה נט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה מכל אחריות ל- (א) השעיה, ביטול, אבדן או שינוי ברישום שמות המתחם שביקשת לרשום או לחדש באמצעות האתר או שירותי דומיין דה נט; (ב) כל טעות, מחיקה, גריעה או כל פעולה אחרת שנעשו על ידי מנהל המרשם, הנובעות או קשורות במישרין או בעקיפין עם בקשתך לרישום שם המתחם ו/או עם רישום או אי רישום שם המתחם המבוקש על ידך; (ג) שימוש שיעשו צדדים שלישיים, שאינם בשליטת החברה, במידע שמסרת לצורך רישום או חידוש רישומו של שם מתחם באמצעות האתר; (ד) הפרעות או עיכובים בגישה לאתר; (ה) שיבושים בהגעת הפרטים שמסרת בעת הזמנת שם המתחם - לרבות אי-הגעת מידע או הגעתו כשהוא משובש, לא תקין או בלתי ניתן לפענוח מכל סיבה שהיא (לרבות תקלות במערכות של דומיין דה נט עצמה) - וכל תוצאה הנובעת משיבושים כאמור; (ו) עיבוד ורישום שמות המתחם, שהזמנת או חידשת את רישומם, באמצעות האתר או החברה; (ז) כל טענה, תביעה או דרישה שתוגש נגדך על-ידי צד שלישי, בטענה שהפרת את זכויותיו ע"י רישום שמות המתחם - לרבות תוצאותיו של כל הליך משפטי שיתקיים בגין כל טענה, תביעה או דרישה כאמור, בין אם בערכאות בישראל או בחו"ל ובין אם במסגרת הליכי בוררות או מעין-בוררות, כאמור בכללים לפתרון סכסוכים, החלים על שמות המתחם מהסוג שרשמת או חידשת; (ח) כל נזק, אבדן, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו לך בגין השימוש בשירותי דומיין דה נט - ובכלל זה כל נזק עקיף או תוצאתי. לעומת זאת אם נגרם לך נזק בשל מעשה או מחדל שביצעה דומיין דה נט בזדון או ברשלנות רבתי, סך כל הפיצוי שתהיה זכאי לו מדומיין דה נט לא יעלה על התמורה ששילמת לידיה בפועל עבור רישום, חידוש או כל שירות אחר עבור שם המתחם הרלוונטי, או שהיה עליך לשלם לה, בגין השירות שסופק לך בפועל עבור אותו שם מתחם.
הנך מסכים לפטור מכל חבות את מנהלי הרישום, מנהליהם, עובדיהם ומי מטעמם, מכל חבות או אחריות הקשורה עם או נובעת מרישום שם המתחם שלך בסיומת .info וכן הנך מתחייב בזאת לשפותם בגין כל טענה, תביעה או דרישה לפיצוי ו/או שיפוי, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין ולנהל בעצמך ועל חשבונך את ההגנה מפני כל טענה, תביעה או דרישה כאמור, הקשורה עם או נובעת מרישום שם המתחם שלך. התחייבות זו תישאר בתוקף גם לאחר סיומו או ביטולו של הסכם זה, מכל סיבה.
הנך מסכים לפטור מחבות ולשפות את מנהל המרשם של שמות המתחם בסיומת .name, מנהליו, עובדיו ומי מטעמו וכן להגן עליו בגין ומפני כל תביעה, נזק, אחריות, הוצאות, לרבות הוצאות ואגרות משפטיות סבירות, הנובעות או הקשורות ברישום שם המתחם על ידך. הסכמה זו תחול גם לאחר ביטולו או סיומו של הסכם זה מכל סיבה.
  
שיפוי בשל הפרת תנאי ההסכם
אתה מתחייב בזאת לשפות את דומיין דה נט, עובדיה, מנהליה, מי מטעמה ו/או איזה ממנהלי מרשם השמות מהסוג שרשמת או חידשת (במיוחד אך ללא הגבלה את חברת VeriSign.Inc עבור הסיומות .com, .netו- name., חברת Public Interest Registry עבור הסיומת org., חברת NeuStar Inc. עבור הסיומת .biz, חברת Afilias Limited עבור הסיומת info, חברתEmploy Media LLC  עבור הסיומת .jobs, חברתmTLD Top Level Domain LLC  עבור הסיומת .mobi, חברת DotAsia Organization Limited עבור הסיומת .asia חברת Telnic Limited עבור הסיומת tel. וחברת ICM Registry LLC עבור הסיומת xxx, וכל חברת רישום נוספת), על כל נזק, הוצאה, תשלום, הפסד או אבדן רווח - לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - שייגרמו להם בשל הפרת תנאי הסכם זה, או בשל כך שיתברר כי איזו מהצהרותיך בהסכם זה אינה נכונה, ובכלל זאת בשל רישום שם מתחם המפר את זכויותיו של צד שלישי.
 
שינויים באתר ובשירותי הרישום
דומיין דה נט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך בשירותים אלה או באתר ותפעולו - בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בהתפתחות העסקית ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דומיין דה נט בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  
הפסקת השירות
דומיין דה נט רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או מפסיקה את שירותי הרישום וחידוש רישומם של שמות המתחם, כולם או חלקם - וזאת בין אם באופן קבוע ובין אם לתקופה מוגבלת. דומיין דה נט אינה חייבת להודיע לך אישית על החלטתה זו, אולם היא תפרסם באתר הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות שבעה ימים מראש. במקרה זה, יהיה עליך לבצע פעולות בקשר עם שמות המתחם שברשותך כפי שיפורסם בהודעה - כגון שינוי פרטים או חידוש הרישום - ישירות מול מנהלי המרשם הרלבנטיים. לא תהיה לך כלפי דומיין דה נט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה כל טענה, תביעה או דרישה בגין הפסקת השירות כאמור לעיל. 
הינך מאשר ומסכים כי דומיין דה נט והרשם רשאים לשלול, לבטל או להעביר כל רישום או עסקה, או לנעול כל רישום שם מתחם, להשהות או להחזיק במעמד דומה, כפי שימצאו לנכון על-פי שיקול דעתם הבלעדי והבלתי מוגבל: (א) לעמוד בכל המפרטים שאומצו על ידי קבוצות בתעשייה המוכרות וברות הסמכות בנוגע לאינטרנט, (ב') לתקן טעויות שנעשו על ידי מרשם או רשם בקשר עם רישום שם מתחם, או (ג') בשל אי תשלום עבור רישום; (ד') כדי להגן על השלמות והיציבות של המרשם (ה') לציית לחוקים החלים, תקנות או דרישות לאכיפת חוק  בקשות של רשויות אכיפת החוק, או בתהליך פתרון סכסוכים; (ו') לציית לכללים ולתקנות החלים של ICANN לרבות, ללא הגבלה, הסכם הרישום; (ז') כדי להימנע מכל אחריות, פלילית או אזרחית, על הרשם והמרשם לרבות שותפיו, חברות קשורות או חברות בנות, נושאי משרה, דירקטורים, מועסקים (ח') על-פי תנאי הסכם זה, (ט') במהלך פתרון סכסוכים.
קניין רוחני
אתה מצהיר ומאשר כי ידוע לך, ואתה מסכים לכך שדומיין דה נט היא הבעלים של מאגר המידע שהיא מנהלת במסגרת תפעולו של האתר והשירותים שהיא מעניקה. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותי רישום וחידוש שמות המתחם שהחברה מספקת באמצעותו - לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר והסודות המסחריים - הינם רכושה של דומיין דה נט בלבד, או של צדדים שלישיים שדומיין דה נט קיבלה מהם רשיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 
אתה מקנה בזאת לחברה - וכן למנהלי מרשם השמות מהסוג שבחרת לרשום או לחדש - רישיון כלל עולמי, בלתי מוגבל בזמן ובלא תמורה - להשתמש בכל הפרטים שמסרת בעת רישום שמות המתחם, לרבות שמות המתחם עצמם, ובכלל זה להעתיקם, להפיצם, לפרסמם, למוסרם לציבור ולהציגם בפומבי. האמור לעיל אינו חל על פרטי אמצעי התשלום שמסרת, שישמשו לצורך פרעון התמורה המגיעה לדומיין דה נט על-פי הסכם זה ולא יפורסמו ברבים. לדומיין דה נט אין זכויות בעלות בנתונים אלה, לבד מזכויות השימוש כאמור לעילאין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של דומיין דה נט בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן).
 
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר או במסגרת שירותי דומיין דה נט, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות שמות המתחם בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר.
 
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר או במסגרת שירותי דומיין דה נט לצורך הצגתם באתר אינטרנט אחר, בלא קבלת הסכמת דומיין דה נט בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר או משירותי דומיין דה נט באמצעות תוכנות מסוג robots, crawlers וכיו"ב.
 
אין להציג את האתר בתוך מסגרת (frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עמוק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
 
אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו דומיין דה נט, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
 
שם האתר וכן שם המתחם של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של דומיין דה נט וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושה הבלעדי של דומיין דה נט בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 
שינויים בהסכם
הואיל שהאינטרנט ומערכת שמות המתחם - לרבות ניהולם ורישומם - מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה, ובמרוצת הזמן נצבר ניסיון עסקי רב בקשר עימם, רשאית דומיין דה נט לשנות מעת לעת את הוראות הסכם זה. שינויים כאמור יבוצעו גם כדי להתאים את ההסכם להסכמים עם מנהלי המרשם, שדומיין דה נט תחתום או כדי להתאימו לנסיבות העסקיות המתחדשות. תנאי ההסכם החדשים שיפורסמו באתר יחולו עליך עם פרסומם ו/או מיד עם חידוש הרישום של שמות המתחם, או בעת שינוי פרטי הרישום.
 
דין בוררות וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
למעט אם נקבע אחרת ב – UDRP או בכל מדיניות אחרת לפתרון סכסוכים בשמות מתחם, ביחס לכל סכסוך הנשלט על ידי מדיניות כאמור, כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם אתר האינטרנט של דומיין דה נט, או בקשר עם השירותים המסופקים על ידה, או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.
סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.
 
כללי
כל הודעה, תלונה או שאלה בנוגע להסכם זה תישלח בדואר רשום לכתובת הבאה:
דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ, המנופים 10 הרצליה (Mindspace) מיקוד 4672561, ישראל ובדוא"ל:
support@dtnt.com.
 
תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בינך לבין דומיין דה נט בקשר עם הזמנת שמות מתחם וחידוש רישומם.
 
אנא, קרא בתשומת לב את תנאי דומיין דה נט עבור שמות מתחם פרימיום הבאים (להלן: "שירות שמות מתחם פרימיום") טרם השימוש בשירות שמות מתחם פרימיום של דומיין דה נט. בהקלקה על תיבת הסימון (בין אם באופן פרטי או בשם הישות או החברה אשר הנך מייצג כדין) הנך מקבל ומסכים להתחייב ללא תנאים למדיניות ולקווים המנחים של שירותי שמות המתחם המעוגנים בהתייחסות. שימושך המתמשך בשירותה של דומיין דה נט עבור שמות מתחם פרימיום יהוו ביטוי להסכמה לאמור לעיל. אם אינך עומד בדרישות המוזכרות ו/או אינך מסכים לתנאי שירות שמות מתחם פרימיום, אל תסמן את תיבן הסימון וחדל מכל שימוש בשירות שמות המתחם. תנאים אלו הינם נוספים להסכם רישום שמות המתחם של דומיין דה נט אשר חל על כל השירותים המנוהלים על ידי דומיין דה נט.
 
שמות מתחם פרימיום
 
1. תיאור השירות.
שירות שמות מתחם פרימיום (להלן: "השירות") מסופק על מנת להקל על הקניה והמכירה של שמות המתחם הרשומים כיום. אנו מספקים סיוע במקום ובתהליך העיסקה. אנחנו לא עוסקים במכירות פומביות ואיננו סוכן נאמנות. אנו לא נמצאים במשמורת על כל שמות המתחם הרשומים באתר. כתוצאה מכך, אין לנו שליטה על האיכות, הבטיחות או החוקיות של שמות המתחם הרשומים. שמות המתחם הרשומים יכולים להימשך בכל עת על ידי המוכר או על ידינו. אנו פועלים כמסייעים בעסקאות כדי לעזור לך לבצע ולקבל תשלומים מצדדים שלישיים. אנחנו לא סוכן נאמנות, אלא אנחנו פועלים כסוכן שלך ומתבססים על ההכוונה והבקשות שלך להשתמש בשירותים המחייבים אותנו לבצע משימות בשמך. אנו לא נשתמש בכספיך להוצאות התפעול או עבור כל מטרה תאגידית אחרת, ולא נהפוך את הכספים לרשות נושי דומיין דה נט במקרה של פשיטת רגל או לכל מטרה אחרת באופן התנדבותי. הנך מאשר שאנחנו לא בנק, והשירות הוא שירות עיבוד תשלומים ולא שירות בנקאי. כמו כן, הנך מאשר שאיננו פועלים כנאמן, או אמונאי לגבי הכספים שלך. בכל העסקאות, כאשר שם המתחם רשום אצלינו, שמות המתחם שנרכשו באמצעות השירות לא יועברו מאיתנו לרשם אחר למשך תקופה של 60 (שישים) יום לאחר שינוי תאריך הבעלות.
 
2.ההתחייבויות שלך
רישום שמות מתחם. באפשרותך להשתמש בשירותים כדי לרשום שמות מתחם אשר: (i) הנך בעל זכות בעלות למכירה בהם; וכן (ii) הנך מסוגל להעביר זכויות אלו בהתאם לחובותיך במסגרת הסכם רישום שם המתחם. על ידי שימוש בשירותים למטרות אלה, אתה מצהיר ומתחייב כי למיטב ידיעתך: (א) יש לך את כל הזכויות, ההרשאות והאינטרסים בשם המתחם הנחוצים להשלמת העסקה; (ב) שם המתחם אינו מפר זכויות קניין רוחני של כל אדם אחר; וכן (ג) יש לך את הזכות להעביר את שם המתחם בהתאם להתחייבויותיך במסגרת הסכם רישום שם המתחם. בנוסף, הנך מסכים כי שם המתחם אינו כרגע או, למיטב ידיעתך, לא בעתיד הנראה לעין יהיה משויך למדיניות סכסוך לפתרון סכסוכים או לכל התדיינות משפטית אחרת. במקרה שאינך יכול לציית או לעמוד בכל התחייבויותיך על פי הסכם רישום מתחם זה, אנו שומרים במפורש את הזכות למחוק חלק או את כל כל שמות המתחם שלך באופן מיידי החל מהרגע בו נהיית מודע לכשלונך לעמוד בהתחייבויות. ביכולתך לרשום את שם המתחם שלך לכל משך זמן המוצע באתר. אתה מסכים לשלם את דמי הרישום המשויכים לתקופת הזמן שתבחר במועד הרישום. הנך יכול לבחור להשלים את הרישום עם ובתוספת שירותים שונים שניתנים באתר, אם בכלל. על ידי שימוש בשירותים הנוספים, אתה מסכים לשלם את כל החיובים הנוספים שאנו עשויים לשייך לשירותים הנוספים המפורטים ב – הצהרת העבודה (SOW). אם אתה מוצא קונה באמצעות השירותים, העסקה חייבת להתבצע באמצעות השירותים. עבור כל עסקה שהושלמה במסגרת השירותים, אתה מסכים לשלם לנו עמלת עסקה על פי לוח העמלות כמפורט ב - SOW. דמי העסקה כאמור ישולמו ישירות אלינו. הנך מסכים שלא תמכור את שם המתחם לאף קונה שנמצא באמצעות השירותים שלנו מבלי להשתמש בשירותים כדי להשלים את העסקה. במידה ונמצא שהנך עוקף את השירותים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחסל את חשבונך ולבטל את כל רישומך. במקרה שתעדכן את מחיר המכירה שלך, אתה מאשר ומסכים שייתכן שיחלפו עד עשרים וארבע (24) שעות לעדכון המחיר שמוצג לקונים. אם שם המתחם שלך נמכר לפני שהמחיר מתעדכן באתר, אתה מסכים שהמחיר הרשום ייאכף. על אף האמור לעיל, כל התחייבויות התשלום שלך כפופות לכתב העבודה או להסכם.
 
רכישת שמות מתחם.
כקונה, הנך מחויב להשלים את העסקה אם אתה רוכש את שם המתחם. אתה מאשר כי חלק משמות המתחם הרשומים עשויים להיות כפופים לדמי רישום נוספים. עבור שמות מתחם אלה, דמי הרישום יתווספו למחיר כדי ליצור את מחיר הרכישה הכולל. הנך מסכים כי על ידי השלמת העסקה, הנך אחראי לתשלום דמי ההרשמה. על ידי ייזום ושליחה של תשלומים באמצעות השירות, הנך ממנה אותנו כסוכן מטעמך כדי לקבל את הכספים בשמך ולהעביר אותם אל הנמען שאתה מייעד. תחילה נקבל את הכספים בשיטת התשלום שהגדרת. במידה והתשלום אינו מספיק או פרטי כרטיס אשראי שגויים, אנו עשויים לקבל את יתרת הכספים על ידי חיוב כל אמצעי תשלום  לאחר שתשלח את התשלום, אנו נחזיק את הכספים האלה כסוכן שלך לתקופה קצובה של זמן בהתאם לסוג העסקה, ואז נשחרר את הכספים למוכר. בשום עת לא תוכל למשוך כספים אלה או לשלוח את הכספים לנמען אחר, אלא אם כן העסקה הראשונה בוטלה. במידה והמוכר סירב לשלם, הכספים, בניכוי דמי הניהול כפי שתוארו במבנה התמחור, יוחזרו אליך. הנך מסכים שאיננו אחראים לתשלומים שסורבו על ידי המוכר. על אף האמור לעיל, כל התחייבויות התשלום שלך כפופות להצהרת העבודה או להסכם.
 
העברת הבעלות.
אנו איננו הבעלים של כל שמות המתחם הרשומים באתר ואיננו יכולים להבטיח העברה מיידית. בעבור שמות המתחם שבבעלותינו, העברת הבעלות תחל עם השלמת הליך הרכישה. יתר על כן, ההעברה על ידינו של כל שם מתחם לקונה נעשית ללא אחריות ואנו מוותרים במפורש על כל אחריות או מצג כי שם המתחם אינו מפר את זכויות הקיניין הרוחני של צד שלישי.
 
מכירת שמות מתחם.
כמוכר, הנך מחויב להשלים את העסקה אם הרוכש מתחייב לרכוש את שם המתחם. באמצעות קבלת התשלומים דרך השירות, אתה ממנה אותנו כסוכן שלך לקבל ולהפקיד כספים בשמך. עליך, בזמן הרישום שם המתחם שלך, ליצור חשבון לקבלת תשלום. חשבון המוטב שלך יזוכה בסכום התשלומים עבור מכירות שם מתחם שהושלמו. לאחר תקופת החזקת הונאה, במידה ולא זוהתה הונאה, כספך ישולם בהתאם לשיטת התשלום שתבחר בחשבון המוטב שלך. על אף האמור לעיל, כל התחייבויות התשלום שלך כפופות להצהרת העבודה או להסכם.
 
שימוש בשרתי ה- DNS של דומיין דה נט:
פרימיום DNS הינה מערכת שמות מתחם שלמה המאפשרת לך לנהל את ה- DNS שלך ולשמור על אתר האינטרנט ועל היישומים מבוססי האינטרנט שלך זמינים ובביצועים אמינים. השירות ניתן "כמות שהוא", "כמו שהוא זמין", "עם כל הפגמים", ואין אנו נושאים בשום אחריות או חבות לגביו.
בנוסף, הנך מאשר ומסכים במפורש כי לא תהיה לנו כל אחריות או חבות לכל אחד מאלו:
 • הפרעות בשירות הנגרמות על ידי תחזוקה תקופתית מתוזמנת, תיקונים או החלפת תשתית שרתי השמות הגלובליים (המוגדרים להלן), אשר אנו עשויים לבצע מעת לעת;
 • הפרעות בשירות שנגרמו על ידך כתוצאה מסקריפטים מותאמים אישית, קידוד, תכנות או קונפיגורציות;
 • הפרעות בשירות שנגרמו לך כתוצאה מהתקנת יישומי צד שלישי;
 • הפרעות בשירות שאינן מונעות ממבקרים לגשת לאתר שלך, אלא בעיקר משפיעות על יכולתך לבצע שינויים באתרך, כולל אך לא רק, שינויים באמצעות מנגנונים כגון פרוטוקול העברת קבצים ("FTP") ודואר אלקטרוני; אוֹ
 • הפרעות שירות מעבר לשליטה סבירה שלנו או שאינן ניתנות לצפיה באופן סביר על ידינו, כולל, אך לא רק, הפסקות חשמל של צד שלישי, הפרעה או כשל בתקשורת או בקישורי שידור דיגיטליים, התקפות רשת עוינות, גודש ברשת או כשלים אחרים.
 
נספח א'
 
שמות מתחם גנריים - gTLDs - Generic Top Level Domains
דומיין דה נט הינה רשם מורשה של ICANN עבור שמות המתחם הגנריים הבאים: .com, .net, .org, .biz, .info, .name, .jobs, .mobi, .asia, .tel ו- xxx. ובעלת הסמכות המלאה לספק שירותי רישום לשמות מתחם תחת הסיומות הנ"ל. ICANN הוא ארגון האחראי על הפיקוח והניהול של ההמערכת לרישום שמות מתחם גנריים (Generic Top Level Domains). הינך מצהיר ומסכים שדומיין דה נט, כרשמת מורשית של ה ICANN כפופה להסכמה עם ICANN. הנך מסכים ומאשר שדומיינן דה נט תהא בעלת הזכות לשנות ולעדכן הסכם זה במטרה למלא את דרישות הסכמה עם הICANN, וכן את כל שאר התנאים והתניות המצויינים על ידי (1) ICANN ו/ או (2) הרשם של שמות המתחם או (2) של רשמי שמות מתחם בסיומות מדינתיות (ccTLD) הרלוונטיים.
שמות המתחם נרשמים אצל מנהלי המרשם. מנהלי המרשם של שמות המתחם בסיומות הנ"ל הינם: חברת VeriSign.Inc עבור הסיומות .com, .netו- name., חברת Public Interest Registry עבור הסיומת .org, חברת NeuStar Inc. עבוור הסיומתסיומת .biz, חברת Afilias Limited עבור הסיומת info., חברת Employ Media LLC  עבור הסיומת .jobs חברתmTLD Top Level Domain LLC  עבור הסיומת .mobi, חברת DotAsia Organization Limited עבור הסיומת .asia חברת Telnic Limited עבור הסיומת tel. וחברת ICM Registry LLC עבור הסיומת xxx. הנך רשאי לרשום שמות אלה באמצעות האתר שלנו וכן לשנות את נתוני הרישום של שמות שרשמת באמצעות האתר, ולהעביר את זכויות ההחזקה בשמות אלה.
בכל הנוגע לשמות מתחם גנריים, הינך בזאת מסכים ומקבל את תנאיה של המדיניות האחידה לפתרון סכסוכים (UDPR) של ICANN המתעדכנת מעת לעת. הגירסה המעודכנת של המדיניות ניתנת לצפיה באתר האינטרנט של ICANN ב: http://www.icann.org/urdp/urdp-policy-24oct99.htm. . המדיניות לפתרון סכסוכים מהווה חלק אינטגראלי מהמסמך והנך מתחייב לעמוד בהוראותיה.
 
שמות מתחם בסיומות מדינתיות - ccTLDs - Country Code Top Level Domains
בנוסף לרישום וחידוש שמות מתחם בסיומות שלעיל, דומיין דה נט מספקת שירותי רישום וחידוש לשמות מתחם בסיומות של מדינות שונות, לרבות (אך לא רק) il, cc, ac, ws, fm, הסיומת eu של האיחוד האירופי ואחרים. מרשמי שמות המתחם הללו מנוהלים על-ידי גורמים שונים, בהתאם לסיומת שבחרת. הסכמתך לתנאי הסכם זה מעידה כי קראת והסכמת גם לתנאי הרישום של כל אחד ממנהלי המרשם הרלבנטיים לשם המתחם שבחרת לרשום או לחדש.
 
שמות מתחם בסיומת .il
דומיין דה נט הינה רשם מוסמך מטעם איגוד האינטרנט הישראלי (להלן: "האיגוד") לרישום שמות מתחם בסיומות .co.il ו - .org.il ובעלת הסמכות להעניק מכלול של שירותים בקשר עם שמות המתחם בסיומות הללו. תוכל לרשום על שמך שמות מתחם באחת, או יותר מהסיומות הללו, בכפוף לכללי איגוד האינטרנט הישראלי, כמפורט בפרק שלהלן.
 
הנך מסכים ומאשר בזאת לדומיין דה נט לבצע חסימה לפעילות באתרך על מנת למנוע העברת רישום של שם מתחם בסיומת co.il ו – org.il אשר יכול להירשם או להיות מחודש באמצעות דומיין דה נט, או אשר יכול להיות מועבר מרשם אחר אל דומיין דה נט ("Lock Transfer").
 
אם הנך מחדש שם מתחם בסיומת co.il, או org.il, או מעביר את ניהולו של שם המתחם מרשם אחר לדומיין דה נט, הרי שהסכם זה מהווה בקשה מטעמך לשייך את שם המתחם האמור לדומיין דה נט והוראה מטעמך לדומיין דה נט להגיש לאיגוד את בקשתך. לעניין זה "שיוך שם מתחם" משמעו ציון העובדה במרשם האיגוד כי שם המתחם מנוהל עבורך באמצעות דומיין דה נט ולא על ידך במישרין.
 
כפיפות לכללי איגוד האינטרנט הישראלי
הנך מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לך שרישום וניהול שמות המתחם נעשים בכפוף לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי (להלן: "כללי האיגוד" ו"האיגוד", בהתאמה). הנך מאשר בזה כי ניתנה לך הזדמנות מספקת לקרוא את כללי הרישום של האיגוד, כי קראת אותם בפועל וכי הנך מסכים להם. בכלל זה, הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך ואתה מסכים ש- (1) שמות המתחם נרשמים לתקופות אחזקה של שנה אחת ו – (2) הנך כפוף לכללי האיגוד ליישוב סכסוכים בקשר לזכויות בשמות מתחם.
 
האיגוד אינו נושא כלפיך באחריות כלשהי לפקיעת רישומו של שם המתחם, חידוש הרישום ו/או ביצוע כל פעולה שהאחריות לבצעה מסורה לרשם המוסמך.
 
אחריות האיגוד כלפיך בקשר עם רישום שם המתחם, בדיקת הבקשה לרישומו והטיפול בו לאחר שנרשם - מוגבלת כאמור במפורש בכללי האיגוד.
 
הנך מצהיר בזאת כי אתה מודע ומסכים לכך שרישום שם מתחם אינו מקנה לך כל זכויות בעלות או זכות קניינית אחרת בשם המתחם – אלא זכות חוזית להחזקת שם המתחם בלבד.
 
אתה תפצה ותשפה את האיגוד בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה הנובעת מרישום שם המתחם, החזקתו והשימוש בו בניגוד לכללי האיגוד ו/או להוראות כל דין.
ידוע לך שבאפשרותך לפנות לנציב תלונות הציבור שמונה על ידי האיגוד, בכתובת:
 reg-complain@isoc.org.il .
 
הדינים החלים על סכסוכים בינך לאיגוד הם דיני מדינת ישראל בלבד (בלא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי שבהם) וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות המרכז או תל אביב בלבד.
 
בסעיפים אלה, "הרשם המוסמך" – רשם שמות-מתחם שהוסמך על-ידי האיגוד לרשום שמות-מתחם ואשר באמצעותו רשמת ו/או הנך מנהל את שם המתחם.
 
שמות מתחם בסיומת Bank.
בהתאם לתנאים המפורטים להלן fLTD שירותי רישום LLC, עבור הסיומת "Bank." מסכימים שדומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ, תוכל לרשום, לחדש, להעביר ולנהל שמות מתחם תחת הסיומת .Bank"" עבור לקוחותיה.
 
יחולו התנאים הבאים:
1.      כל הרשמים והמשווקים של שמות המתחם המסופקים על ידי fLTD שירותי רישום LLC  מחוייבים לתנאים הבאים. כל לקוח הרושם שם מתחם מסכים לקבל את התנאים הבאים ודומיין דה נט מתחייבת להכפיף את לקוחותיה לתנאים אלו.
2.      המדיניות המחייבת את סיומת "Bank." תהא זמינה בקישור: http://www.fltd.com/policies. תנאים אלו המפורטים במדיניות הרישום עבור הסיומת "Bank." יחולו ויגברו  במקרה של סתירה בינם לבין התנאים המפורטים בהסכם רישום זה. תנאים ומדיניות אלו יכולים להתעדכן מעת לעת על ידי fLTD וכוללים, אך אינם מוגבלים לתנאים הבאים:
 
 • מדיניות שימוש מקובל/ אנטי-פוגע
 • מדיניות הקצאת שמות
 • מדיניות בחירת שמות
 • מדיניות פיתוח התהליך
 • מדיניות פרטיות וזכאות הרשם
 • מדיניות זכאות הרישום ויישוב סכסוכים
 • מדיניות אתגר השמות השמורים
 • מדיניות יישוב סכסוכים של "SUNRISE"
 • מדיניות גישה למאגרי WHOIS
   
3.     מדיניות זכאות הרשם: דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ ו/או ארגון אחר המגיש בקשה לרישום של מתחם בעל הסיומת "Bank."יידרש לספק מידע מסויים לרשם אם צד שלישי המיועד על ידיו לאספקת השירות, על מנת לאמת את זכאותם לרשום שם מתחם בעל סיומת ""Bank." מידע זה יכול לכלול אך אינו מוגבל ל:
 • שם חוקי מלא
 • שם העסק
 • כתובת העסק
 • טלפון העסק
 • דוא"ל העסק
 • הוכחה נוספת בדבר היישות, הנחוצה על מנת לבסס כי מגיש הבקשה אכןחבר זכאי של הקהילה הבנקאית (כלומר: רישיון עסק, מסמכי התאגדות, תקנון, מסמכי צ'רטר, מכתב חו"ד עו"ד, הצהרת כוונות עבור ארגונים ללא מטרות רווח).
 • עבור בנקים וארגוני חיסכון, תעודה תקנית המוקצית לארגון והרשות הממשלתית המוסמכת המנפיקה את הרישיון/ הצ'רטר.
4.      על הרשמים השותפים והמשווקים של שמות מתחם בעלי סיומת "Bank." המסופקים ע"י fLTD שירותי רישום LLC, חל איסור להציע שירותי פרוקסי או שירותי רישום שם מתחם פרטי בסיומת "Bank."
5.      דרישות ביטחון: דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ, מבטיחה באמצעות הסכם הרישום שלה, שדרישות הביטחון מאושרות וכי הלקוחות מודעים ומסכימים לקיים את דרישות הביטחון המוזכרות. כל דרישות הביטחון העדכניות ניתנות לצפייה שקישור הבא:
6.      חובות החלים על דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ: המשווקים של דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ כפופים לכל חובות הרשם תחת הסכם הרשם - רישום. על המשווקים של דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ חל איסור ליצור קשר ישיר עם סוכני אימות הרישום למען שירותי אימות רישום שמות המתחם.
7.      זמן הכניסה: דומיין דה נט טכנולוגות בע"מ מבטיחה באמצעות הסכם הרישום שלה, שהארגונים המגישים בקשה לרישום שם מתחם בעל הסיומת "Bank." מודעים ומסכימים שמקרה של סכסוך הנוגע לזמן הכניסה של השם הרשום למערכת המרשם, חותמת הזמן במערכת הרישום תגבר.
8.      הענות לתנאים ולתניות: דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ מבטיחה באמצעות הסכם הרישום שלה שהארגונים המגישים בקשה לרישום שם מתחם בעל הסיומת "Bank." מודעים ומסכימים שהחובה על בעל השם הרשום צריכה להתאים לכל אחת מהדרישות הבאות:
סטנדרטים, מדיניות, נהלים ושיטות עבודה של ICANN, אשר ספק שירותי הרישום אחראי לפקח עליהם בהתאם להסכם הרישום או כל הסכם אחר עם ICANN.
דרישות רשות של ספק שירותי הרישום, הכוללות את אלו אשר מפורטות באתר ספק הרישום ב: http://www.ftld.com.resources;
 • הרשם מכיר בכך שכל עדכון או תנאי רשות נוסף של ספק שירותי הרישום יחולו על הודעות ספק שירותי הרישום לרשם. מרגע ייסוד של תנאי נוסף זה או עדכונו.
 • כל הדרישות המתאימות והמדיניות מפורסמות באתר ספק שירותי הרישום ב: http://www.ftld.com/policies
 • כל חוק לאומי או מדינתי, תקנות או צווי ביהמ"ש הרלוונטיים לפעילותו של הרשם  רלוונטי לשם המתחם.
 • כל התחייבויות לטובת הציבור ומדיניות רישום קהילות.
 • אף שותף, או צד שלישי אינם מורשים לעשות שימוש בשירותי רישום פרטיים או באמצעות פרוקסי באמצעות שם המתחם הרשום ברישום או ניהול שם מתחם, כפי שפורט בדרישות הבטיחות של ספק שירותי הרישום, הזמינים ב
 • http://www.ftld.com/enhanced-security.
 • בנוסף להתאמה לסטנדרטים, מדיניות, נהלים, ושיטות עבודה של ICANN המגבילים את שמות המתחם הניתנים לרישום, ארגונים המגישים בקשה לרישום שם מתחם עם סיומת "Bank." מסכימים לפעול בהתאם לסטטוס והתקנות הרלוונטיות המגבילות את שמות המתחם הניתנים לרישום.
9.      התראת תמחור רישום פרימיום: תבטיח באמצעות הסכם הרישום ובאתר בעל סיומם ה"Bank." שברשותה שהרשמים מודעים ומסכימים ששמות מתחם שאינם סטנדרטיים הינם בעלי בעלי תמחור רישום וחידוש שאינם אחידים, כך שאגרת רישום עבור שמות מתחם שאינם סטנדרטיים יכולה להיות שונה מאגרת רישום של שם מתחם סטנדרטי.
10.   שיפוי: דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ תבטיח באמצעות הסכם הרישום שלה הכולל סעיף לפיו הרשם ישפה, יגן ויפטור מנזק את fLTD שירותי רישום LLC, קבלניה, וכן את הדירקטורים, המנהלים, העובדים, השותפים, והסוכנים של כל אחד מהם, מכל וכנגד כל טענה, נזק, חבות, עלויות והוצאות, כולל הוצאות בימ"ש סבירות העולות מ או הקשורות בשם המתחם הרשום. התחייבות שיפוי זו תעמוד גם לאחר פקיעת תוקפו או סיומו של הסכם הרישום.
11.   העברת שמות מתחם: כדי להעביר שם מתחם, דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ תדרוש מהלקוח לספק הוכחה להרשאה, בין אם באמצעות הלקוח באופן ישיר או דרך איש קשר מנהלי, בהתאם למדיניות ההעברה של fLTD שירותי רישום LLC ו ICANN
12.   תוכן אסור לשימוש: מדיניות השימוש המקובל/ אנטי פוגעני של "Bank." מכילה איסורים ספציפיים הנוגעים לשימוש בשם המתחם בעל סיומת "Bank.". דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ תיידע את כל הרשמים על בתנאי מדיניות זו. מדיניות השימוש המקובל/ אנטי פוגעני מופיעה בלינק הבא: http://www/ftld.com/policies/
13.   דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ תבטיח באמצעות הסכם הרישום שלה כי הנרשמים מאשרים ומסכימים כי (א) הרשם שומר לעצמו את הזכות לדחות, לבטל או להעביר כל רישום או עסקה, או למקם שם מתחם כלשהו בנעילת הרישום, המתנה או כל סטטוס דומה, אם ראה לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, באופן זמני או קבוע, אם הלקוח אינו עומד בתנאי הסכם הרישום. או בנוסף להעברת הודעות דוא"ל מסוג SLD ליישם הגבלות/ חסימה ו/ או יישום הגבלות על גודל, כפי שהוא רואה צורך, לפי שיקול דעתה; (ב) להגן על שלמותו ויציבותו של המרשם; (ג) לציית לכל חוק, כלל או לדרישות של הממשלה, לבקשות של אכיפת החוק או לכל הליך של יישוב סכסוכים; (ד) להימנע מכל אחריות, אזרחית או פלילית, מצד הרשם ו/ או דומיין דה נט, וכן שותפיהן, חברות בנות, נושאי משרה בחברה, דירקטורים ועובדיה; (ה) לתנאי הסכם רישום זה או (ו) לתקן טעויות שבוצעו על ידי הרשם, ספק שירותי הרישום, סוכן אימות הרישום, ו/ או כל מוכר אחר המחויב חוזית בקשר עם רישום שמות מתחם או (ז) בגין אי תשלום אגרות רשם. בנוסף, הנך מבין ומסכים לאיסוף ושימוש בנתונים אישיים על ידי רשם שמות המתחם.
14.   משך: רישום או חידוש שם המתחם יכול להתבצע בפרק זמן שבין 1 ל 10 שנים, לפי מחזורים שנתיים.
15.   אגרות: דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ תבטיח באמצעות הסכם הרישום שלה שהנרשמים מודעים ומסכימים לשכך ששמות המתחם בעלי הסיומת "Bank." יכולים להיות  בעלי מחירים מגוונים. הדבר יכול לחול גם על העברות וחידושים. מחירי פרימיום יסופקו לפי בקשה.
 
שמות מתחם בסיומת .uk
דומיין דה נט הינה רשם מוסמך מטעם מרשם השמות של הסיומת uk. (להלן: "מרשם .uk") לרישום שמות מתחם בסיומת  .ukובעלת הסמכות להעניק מכלול של שירותים בקשר עם שמות המתחם בסיומת זו. דומיין דה נט תוכל לרשום על שמך שמות מתחם באחת, או יותר מסיומות המשנה (Second Level Domains) הקיימות תחת הסיומת uk.
הנך מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לך שרישום וניהול שמות המתחם בסיומת uk. נעשים בכפוף לכללי הרישום לסיומת uk. של מרשם uk. הנך מאשר בזה כי ניתנה לך הזדמנות מספקת לקרוא את כללי רישום אלו, כי קראת אותם בפועל וכי אתה מסכים להם. בכלל זה, הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך ואתה מסכים ש- (1) שמות המתחם נרשמים לתקופת אחזקה מינימאלית של שנתיים ו – (2) הנך כפוף לכללי מרשם uk. ליישוב סכסוכים בקשר לזכויות בשמות מתחם בסיומת uk.
 
שמות מתחם בסיומת .name""
הנך מאשר ומצהיר בזאת כי בקשה לרישום שם מתחם .name וכתובת דוא"ל תוענק על בסיס של 'כל הקודם זוכה', למעט רישומים שהוענקו כתוצאה מהליך של יישוב סכסוכים. בנוסף, אתה מצהיר ומאשר כי בהתאם לדרישות הזכאות של שם מתחם זה, ניתן יהיה לרשום את הקטגוריות הבאות של שמות פרטיים:
(1) השם הפרטי של אדם (כולל שם שבו האדם ידוע או שם במה);
(2) השם הפרטי של דמות בדיונית, אם יש לך זכויות של סימן מסחר או סימן שירות בשם הפרטי של דמות זו;
(3) בנוסף לרישום השם הפרטי, תוכל להוסיף תווים מספריים להתחלה או לסיום של השם הפרטי שלך, כדי לבדל אותו משמות פרטיים של אחרים.
 
על ידי הגשת בקשה לרישום או לחידוש שם מתחם בעל סיומת .name, הנך מאשר בזאת כי אתה מקבל את כללי UDRP וכן את מדיניות דרישות הזכאות ופתרון הסכסוכים ("ERDRP"). הרשם רשאי לבצע שינויים ותיקונים ב ERDRP מעת לעת, והודעה בדבר השינוי תפורסם באתר האינטרנט של הרשם 30 (שלושים) יום מראש. ניתן לעיין בכללים אלה בכתובת: http: //www.icann.org/en/udrp/erdrp-policy.html.
בבקשתך לרשום שם מתחם וכתובות דואר אלקטרוני תחת הסיומת .name הנך: (א) מאשר כי למיטב ידיעתך, הפריט הרשום ("פריט רשום" מתייחס לשם מתחם במרחב הסיומת name., בין אם הוא בנוי משתי רמות או יותר, או לכתובת דואר אלקטרוני ברמת שם מתחם שנייה או רישום מגן או כל רישום אחר במתחם name., שלגביו מנהל המרשם או שותף העוסק באספקת שירותי מרשם מנהל מידע במסד נתונים של המרשם, מארגן אספקה שכזו, או מפיק הכנסות מאספקה שכזו) רשום בהתאם לדרישות הזכאות של הסיומת name.; (ב) נותן את הסכמתך לשימוש, העתקה, הפצה, פרסום, שינוי וכל עיבוד נוסף של המידע הפרטי של הפריט הרשום שלך ע"י מנהל המרשם והממונים מטעמו; (ג) מתחייב לתקן ולעדכן באופן מיידי את מידע הרישום של הפריט הרשום במהלך תקופת הרישום של הפריט הרשום; (ד) מסכים להיות כפוף לדרישות ולתנאים של ההשקה הראשונית של הסיומת name., כולל וללא הגבלה של תקופת ה-sunrise ושל תקופת ה-landrush, וכן למדיניות יישוב הסכסוכים של sunrise, וכן מקבל כי למנהל המרשם ו/או לדומיין דה נט אין כל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או חבות הנובעים מההליכים והתהליכים הקשורים לתקופת ה-Sunrise או תקופת ה-Landrush, כולל, וללא הגבלה ל: (1) יכולתך או אי יכולתך לקבל פריט רשום במהלך תקופות אלו, ו-(2) התוצאות של כל סכסוך הנוגע לרישום sunrise; (ה) מקבל ומסכים כי מנהל המרשם ו/או דומיין דה נט שומרים על זכותם לא להסכים, לבטל או להעביר כל רישום או עסקה, או להעמיד כל פריט/ים רשומים במצב של נעילת מרשם, החזקה, או מצב דומה, או בנוסף עבור הפניית דואר אלקטרוני ברמת שם מתחם שנייה ליישם חניקה/ חסימה ו/או הגבלות גודל, כפי שהן רואות לנכון, ועל פי החלטתן הבלעדית על מנת: (1) להגן על שלמות ויציבות המרשם; (2) לעמוד בכל דרישות של חוקים מתאימים, כללי או דרישות ממשלה, בקשות של סוכנויות לאכיפת החוק, או כל הליך ליישוב סכסוכים; (3) להימנע מכל חבות, אזרחית או פלילית, מצד של מנהל המרשם ו/או דומיין דה נט, וכן מצד שותפיהם, חברות בנות, מנהלים, ועובדים; (4) בהתאם לתנאים של הסכם רישום זה או (5) על מנת לתקן טעויות של מנהל המרשם או כל רשם בקשר לרישום הפריט הרשום. מנהל המרשם ודומיין דה נט שומרות בנוסף על זכותן להעמיד במצב של נעילת מרשם, החזקה, או מצב דומה פריט רשום במהלך יישוב של סכסוך. (ו) מתחייב לעמוד בדרישות הבאות: (1) סטנדרטים, מדיניות, הליכים ונוהגים של ICANN אשר לגביהם יש למנהל המרשם אחריות מעקב בהתאם להסכם מנהל המרשם או כל הסדר אחר עם ICANN; (2) סטנדרטים אופרטיביים, מדיניות, הליכים ונוהגים עבור סיומת name. אשר נקבעים מעת לעת על ידי מנהל המרשם באופן שאינו-שרירותי והמחייב את כל הרשמים, כולל שותפים של מנהל המרשם, ואשר הינם תואמים לסטנדרטים, מדיניות, הליכים ונוהגים של ICANN ולהסכם מנהל המרשם עם ICANN. בין הסטנדרטים אופרטיביים, מדיניות, הליכים ונוהגים של מנהל המרשם נכללים אלו המצויינים בנספח E (Exhibit E) של הסכם המרשם-רשם המופיע בכתובת http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appf-03jul01.htm. סטנדרטים אופרטיביים, מדיניות, הליכים ונוהגים נוספים או מעודכנים של סיומת name. ייכנסו לתוקף בתוך שלושים (30) יום מהודעה של מנהל המרשם לדומיין דה נט.
 
שמות מתחם בסיומת .mobi ""
הנך מאשר ומסכים בזאת לעמוד בדרישות המפורטות בתוספת .mobi הכלולה במסגרת הסכם רישום שמות מתחם זה, אשר ניתן למצוא בכתובת : www.domainthenet.com/Agreements/mobi-addendum.htm
 
שמות מתחם בסיומת .asia ""
הנך מאשר ומסכים בזאת לעמוד בדרישות המפורטות בתוספת .asia הכלולה במסגרת הסכם רישום שמות מתחם זה, אשר ניתן למצוא בכתובת : www.domainthenet.com/Agreements/asia-addendum.htm
 
שמות מתחם בסיומת .tel ""
הנך מאשר ומסכים בזאת לעמוד בדרישות המפורטות בתוספת .tel הכלולה במסגרת הסכם רישום שמות מתחם זה, אשר ניתן למצוא בכתובת: www.domainthenet.com/Agreements/tel-addendum.htm
 
שמות מתחם בסיומת .xxx""
הנך מאשר בזאת כי קראת, הבנת ואתה מסכים להסכם הרישום – רשם כפי שפורסם ב:
www.icmregistry.com
 
שמות מתחם בסיומת .biz""
בהגשת בקשה לרישום או לחידוש שם המתחם בסיומת .biz הנך מעיד על הסכמתך לכללי ה– UDRP וכן לכללי יישוב הסכסוכים של שמות מתחם בסיומת זו (RDRP– The Restrictions Dispute - Resolution Criteria and Rules), כפי שיהיו מעת לעת. ניתן לעיין בכללים אלה בכתובות: http://icann.org/en/udrp/rdrp-policy.html. כללים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם רישום שמות מתחם זה. אתה מאשר בזאת, כי קראת והבנת אותם וכי תנהג על פיהם.
 
בהגשת בקשה לרישום או לחידוש שם המתחם בסיומת . biz הנך מצהיר כי: (א) תעשה בשם המתחם שימוש בתום לב למטרות עסקיות או מסחריות ולא למטרות פרטיות בלבד או למטרות מכירה, סחר או השכרה של שם המתחם, או למטרות הצעה ללא הזמנה למכור, לסחור או להשכיר את שם המתחם; (ב) כל המידע, הפרטים, הנתונים, המצגים וההצהרות שמסרת בעת הגשת הבקשה לרישום שמות המתחם או חידוש רישומם, הינם נכונים, מלאים, מעודכנים ומדויקים ויעודכנו על ידך, כפי שיידרש הדבר מעת לעת; שימוש או מתן מידע שגוי או שקרי עשוי להיחשב להפרה של מדיניות הרישום. במקרה שהרישום או מדיניותICANN  דורשים מתן תוקף ו/ או אימות של נתוני רישום הנך מתחייב בזאת לשתף פעולה ולספק נתונים אלה. במקרה של מתן מידע ליצירת קשר לא מדויק הקשור לשם המתחם, או במקרה של הפרות של מרשם WHOIS או מדיניות ICANN דומיין דה נט שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להשעות את שמות המתחם (ג) אינך מנוע, על פי כל דין או הסכם להתקשר בהסכם לרישום שם המתחם; (ד) שם המתחם קשור באופן סביר לתחום עיסוקך הנוכחי או לתחום עיסוקך הצפוי בעת שהגשת את הבקשה לרישום שם המתחם.
 
שמות מתחם בסיומת .info""
בהגשת בקשה לרישום או לחידוש שם המתחם בסיומת  .infoהנך מעיד על הסכמתך לכללי ה–
UDRP וכן לכללי יישוב הסכסוכים של שמות מתחם בסיומת זו (SCP - Sunrise Challenge Policy), כפי שיהיו מעת לעת. ניתן לעיין בכללים אלו בכתובת:
 
שמות מתחם בסיומת .eu""
הגשת בקשה לרישום או לחידוש שם מתחם בסיומת קוד מדינה ו/או בסיומת .eu מעידה על הסכמתך לכללי יישוב הסכסוכים של מנהלי המרשם עבור שמות המתחם אשר בחרת לחדש או לרשום. רשימה מפורטת של הכללים ליישוב סכסוכים, כולל לינק לכללים אלו במנהל .eu
 
 
אודות DTNT
אודות דומיין דה נט דרושים ביטול עסקה
המוצרים שלנו
רישום דומיין חידוש דומיין העברת דומיין דומיין בעברית סיומות דומיין חדשות אחסון אתרים שירותי דואר אלקטרוני תעודות SSL
שותפים עסקיים
הצטרפו אלינו
ניהול חשבון
כניסה לחשבון ניהול תיבות מייל
WhoIs
מאגר המידע - WhoIs
שירות לקוחות
שירות ותמיכה צור קשר הסכמי שירות מדיניות פרטיות
X

זקוקים למידע נוסף? אנחנו כאן לשירותכםשלח