דלג לתוכן
עגלה
סיכום ביניים
HE  /  EN
שמות דומיין
חידוש דומיין
דומיין בעברית
אחסון אתרים
תעודות SSL
אבטחת מותג
בניית אתר
בלוג

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר https://www.domainthenet.com/he/ ("האתר"), המופעל על-ידי דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ ("דומיין דה נט " או "אנו" או "החברה")  וסוקר, בין השאר, את האופן בו אנו משתמשים במידע שנאסף מהמשתמשים באתר.

המידע האישי (כהגדרת מונח זה להלן) ישמר במאגרי מידע של החברה והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט להלן. יחד עם זאת, ייתכן כי ללא מסירת המידע כאמור לא יהיה באפשרותנו להעניק לך את השירותים המוצעים באתר ("השירותים"), כולם או חלקם. בעצם המשך שימושך באתר הנך מביע את הסכמתך למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיך לפי מדיניות פרטיות זו, כמפורט להלן.

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו.

 1. סוגי המידע שהחברה אוספת וכיצד מתבצע איסוף המידע: מידע מזהה אישית ("מידע אישי") שתמסור לנו או שייאסף על-ידנו יישמר במאגרי המידע של החברה. המידע האישי אודותיך יישמר למשך הזמן הדרוש על-מנת לממש את מטרות השימוש במידע כמתואר להלן או בהתאם להוראות הדין החל הרלוונטי.

מידע הנמסר על-ידך

 • בעת התקשרות עם החברה (בין אם טלפונית, בדוא"ל, דרך טופס יצירת הקשר באתר או בכל דרך אחרת), ייתכן שיתקבלו אצל החברה פרטי מידע שיש בהם כדי לזהות אותך אישית כגון: שמך, מספר ת.ז., שם החברה ומספרה, שם מתחם, מספר הטלפון והפקס שלך, פרטי הדוא"ל, ארץ, מדינה/מחוז ותוכן הפניה.
 • שירותים תידרש למסור פרטי אמצעי תשלום (כגון מס' כרטיס אשראי, תוקף וכו'). פרטי אמצעי התשלום יעובדו על-ידי ספקי התשלום של החברה ולמעט 4 ספרות אחרונות וטוקן שמונפק על-ידי חברת הסליקה, לא יישמרו אצל החברה.
 • במסגרת מתן שירותים מסוימים (כגון אחסון אתרים, אחסון תיבות דוא"ל ושירותי תעודת SSL) אנו עשויים לאחסן ולעבד עבורך מידע אישי הנוגע אליך או אל אחרים.
 • אתה מאשר בזאת כי פרטי המידע שמסרת מלאים, נכונים ומדויקים, וכי יש לך את כל ההסכמות הנדרשות (ככל שנדרשות) על-פי דין מצדדים שלישיים לעיבוד ואחסון מידע אודותם על-ידנו במסגרת מתן השירותים.

 

מידע שהחברה אוספת מצדדים שלישיים או מקורות פומביים

החברה עשויה לקבל מידע אודותיך מצדדים שלישיים, כגון מידע מספקי שיווק ופרסום, לגבי פעילותך באתר.

 

מידע שנאסף באופן אוטומטי

 • אנו מבצעים איסוף אוטומטי של מידע אישי ומידע סטטיסטי (מידע שאינו אישי) לעניין השימוש באתר, בין אם סיימת להזין את המידע בשדות הרלוונטיים ושלחת אותו ובין אם לאו.
 • בעת שימושך באתר, אנו רשאים לאסוף מידע  לעניין השימוש שתעשה בשירותים המוצעים באתר וגלישתך ברשת. המידע עשוי לכלול, בין השאר, פרטים בנוגע למיקום המכשיר וכתובת ה-IP שבאמצעותה ניגשת לאתר, מאפייני המכשיר שממנו נכנסת לאתר, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הצעות ושירותים שבהם התעניינת, ועוד. אנחנו רשאים לאסוף מידע זה, בין היתר, באמצעות שימוש ב- cookies, pixels וטכנולוגיות מעקב אחרות, אשר מופעלות על-ידנו או על-ידי צד ג'. להרחבה בנושא ראה את חלק ה-Cookies להלן.
 • בין היתר, אנחנו עשויים להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, כדי לאסוף ולנתח מידע אישי הנוגע לפעילותך באתר וכן מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי, בקשר עם השימוש באתר, לצורך ניתוח התעבורה לאתר.
 • בנוסף, אנו עשויים להקליט שיחות טלפון ותקשורת אחרת בינך לבין נציגי שירות הלקוחות של החברה.

 

 

 

 

 1. מטרות האיסוף והשימוש במידע

אנו נאסוף ונשתמש במידע האישי במקרים שלהלן ולמטרות הבאות:

  1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
  2. לטיפול בפניות שתעביר אלינו באמצעות האתר או בדרך אחרת;
  3. לשם יצירת קשר ומסירת הודעות, לרבות באמצעות דוא"ל וכדומה, ובכלל זה דיוור ישיר;
  4. לצורך הספקת וניהול השירותים, פתרון בעיות טכניות, הגנה ושיפור השירותים המוצעים באתר ותפעול נאות של האתר;
  5. לצורך סקרים, מחקר וניתוח סטטיסטי אודות השימוש באתר;
  6. לצורך זיהויך, אימות זהותך ומילוי אחר דרישות חוקיות ורגולטוריות החלות עלינו;
  7. למטרות אשר נתת את הסכמתך לעיבוד המידע בקשר עמן;
  8. על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת;
  9. לצורך ניהול הליכים משפטיים שהחברה צד להם או היערכות להליכים כאמור;

2.10  לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו.

 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים

אנו רשאים להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

  1. לקבלנים או לנותני שירותים מטעמנו, לצורך מתן השירותים לך (למשל, אחסון מידע אצל ספקי שירות ענן, שירותי סליקה/תשלום, שירותי תחזוקה, רישום הדומיין, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים);

לצורך רישום דומיינים – למנהלי רישום דומיינים ולספקים של שירותי נאמנות בקשר עם רישום אתרים; פרטים שאתה מספק בעת רישום דומיין (כגון, שם הדומיין) עשויים להיות מפורסמים בפומבי (למשל, במאגר המידע WHOIS), בהתאם לכללים ותקנות הנוגעים לרישום אתרים (ICANN, ccTLD ועוד);

  1. ליועצים המקצועיים שלנו (כגון עורכי דין, רואי חשבון) ככל הנדרש למתן שירותיהם;
  2. אם נארגן את פעילותנו (כולה או חלקה) במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג, מכירת פעילות וכו', אנו עשויים להעביר את המידע האישי לגוף שאליו נתמזג ו/או שאליו תועבר הפעילות (כולה או חלקה) ובלבד שאותו הגוף יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
  3. במקרה של מחלוקת משפטית בינך (ו/או גורם מטעמך) לביננו (ו/או גורם מטעמנו), ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור;
  4. בהסכמת ובאישור המשתמש;
  5. לרשות מוסמכת, במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;
  6. בהתאם לדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת וכן לצורך ניהול הליך משפטי.

המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל, לרבות במדינות שרמת ההגנה בהן על מידע אישי נופלת מזו הקיימת בישראל.

 

 1. אתרים חיצוניים

האתר כולל קישורים לאתרים חיצוניים. לחיצה על קישור כאמור עשויה לגרום לאיסוף מידע אישי שלך על-ידי צד שלישי. אין לנו כל שליטה על האתרים החיצוניים ואנו לא נישא באחריות ו/או בחבות כלשהי ביחס אליהם. אנו ממליצים כי תקרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לאתרים החיצוניים בטרם השימוש בהם.

 1. קטינים

האתר אינו מיועד לקטינים מתחת לגיל 18 ואנו לא אוספים ביודעין מידע אישי של קטינים מתחת לגיל 18. ככל שאתה הורה או אפוטרופוס חוקי של קטין מתחת לגיל 18 ואתה סבור כי ילדך עושה שימוש באתר, נבקש להודיענו על כך באופן מיידי. במקרה של פנייה כהורה או אפוטרופוס, ייתכן כי נבקש לקבל ממך מידע אישי על מנת להוכיח את זהותך.

 1. אבטחת המידע

אנו נעזרים באמצעי אבטחה כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתנו. על אף האמצעים בהם אנו נוקטים, אין באפשרותנו להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואיננו יכולים להתחייב ששרתינו יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם.

 1. Cookies וטכנולוגיות מעקב נוספות
  1. קבצי cookies הם קבצים המועברים למכשירך ומאוחסנים בו דרך דפדפן האינטרנט שלך למטרות תיעוד. קבצי cookies עשויים להקל עליך את הניווט באתר, לאפשר תהליך התחברות מהיר יותר ומעקב אחר פעולותיך באתר.
  2. החברה משתמשת בקבצי cookies, pixels וטכנולוגיות מעקב דומות, לרבות של צדדים שלישיים, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, שיפור הביצועים וחוויית המשתמש באתר ואיסוף מידע לגבי אופן השימוש בו, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורך ניתוח, בקרה ושיפור שירותי החברה ולצרכי אבטחת מידע. ה-cookies יכולות לשמש את החברה גם כדי לחסוך את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שתבקר מחדש בחלקים מסוימים מהאתר. כחלק מהמידע המסופק לנו, הקבצים עשויים לאסוף נתונים אודות המכשיר שממנו אתה ניגש לאתר, כתובת ה-IP, דפי אינטרנט שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר או כל מידע אחר לגבי שימושך בשירותים.
  3. אם אינך מעוניין לקבל cookies, תוכל לשנות את ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, ניתן למחוק את ה-cookies ממחשבך בכל עת. עם זאת, המחיקה עלולה להוביל לכך שהאתר לא יהיה מותאם להעדפותיך ומחיקת או נטרול ה-cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר או באתרי אינטרנט אחרים או לפגיעה בחוויית המשתמש שלך.  
  4. בין היתר, אנו עושים שימוש באמצעים כמו “Google Tag Manager”, מערכת לניהול תגיות המאפשרת לקבל נתוני מעקב בקשר עם שיווק מקוון. למידע נוסף, ראו את מדיניות הפרטיות - https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/..

אנו עושים גם שימוש ב-Hotjar או באמצעים דומים, כדי להבין טוב יותר את חווית המשתמש (למשל, כמה זמן המשתמש מבלה באתר ובאילו דפים באתר, לאילו לינקים הוא בוחר להיכנס וכו'). Hotjar עושה שימוש ב-cookies ואמצעי מעקב על-מנת לאסוף מידע על התנהגות הגולשים באתר ועל המכשירים שלהם, זה כולל את כתובת ה-IP, גודל מסך המכשיר, סוג המכשיר, מיקום גיאוגרפי והשפה המועדפת להצגת האתר. למידע נוסף - https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003204947 .

כמו כן, אנו עשויים לעשות שימוש ב- Facebook’s remarketing service או בשירותים דומים, כדי להציג לך פרסומות מותאמות אישית. פייסבוק אוספת מידע מסוים מהמכשיר שלך, כגון: כתובת IP, מידע על הדפדפן ממנו גלשת ועל הפעולות שביצעת באתר. למידע נוסף - https://www.facebook.com/help/568137493302217.

 

 

 1. שמירת המידע

אנו נשמור את המידע האישי לפרק הזמן הנדרש כדי להגשים את המטרות לשמן נאסף, לרבות לצורך קיום החובות המוטלות עלינו על-פי דין, ובכלל זה חובות דיווח. על מנת לקבוע את פרק הזמן הראוי לשמירת המידע האישי, אנו נשקול, בין השאר את מטרת איסופו, היקפו, טיבו, רגישותו, הסיכון שעשוי להיגרם מגישה בלתי מורשת למידע האישי ופרק הזמן שמהלכו אנו עשויים להידרש למידע האישי לצורך עמידה בדרישות הדין או לצורך ניהול הליכים משפטיים. 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, אנו נציג את המדיניות המעודכנת באתר. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. המשך שימושך באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות מהווה את הסכמתך לתוכן מדיניות הפרטיות המעודכנת.

 1. מימוש זכויותייך

לצורך מימוש הזכויות המוקנות לך בחוק הגנת הפרטיות, באפשרותך לפנות אלינו בכתב באמצעות פרטי יצירת הקשר מטה:

  1. באפשרותך לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של החברה, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה לכך בכתב או באמצעות אפוטרופוס שמונה לך, בכפוף להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "תקנות העיון"). 
  2. בפנייתך עליך לפרט את כלל הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות העיון, ובכלל זה שמך הפרטי, מס' תעודת הזהות, שם האב, מען (כולל מיקוד), הנימוקים לבקשת העיון וסוג המידע בו מבוקש לעיין.
 1. ככל שמצאת כי המידע המוחזק במאגרי החברה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, באפשרותך לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך.
 2. יצירת קשר

בכל שאלה בקשר עם מדיניות פרטיות זו, באפשרותך לפנות אלינו בדוא"ל Support@dtnt.com

כדי שנוכל לטפל בפנייתך באופן מיטבי, נבקש לציין בפניה את שמך המלא ואת הפרטים ליצירת קשר עמך (שם, כתובת דוא"ל וטלפון).

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 12 בדצמבר 2023.

 

Domain The Net Technologies Ltd.– Website Privacy Policy

This Privacy Policy (“Privacy Policy”) is designed to inform you as to how Domain The Net Technologies Ltd. (referred to as the “Company”, “we”, “us” or “our” in this Privacy Policy) handles your Personal Data when you visit our website:  https://www.domainthenet.com/en/ (“Website”) or acquire any services that we offer through the Website. “Personal Data” means any information about an individual from which that person can be identified.

We encourage you to read this Privacy Policy carefully and to regularly check this page to review any changes we might make to the terms of this Privacy Policy.

This Privacy Policy is provided in a layered format so you can click through to the specific areas set out below.

 1. The Data We Collect About You
 2. How We Collect Your Personal Data
 3. How We Use Your Personal Data
 4. Sharing Your Personal Data with Third Parties
 5. Minors
 6. International Transfers
 7. Data Security
 8. Data Retention
 9. Your Rights
 10. Accessibility
 11. Contact Details
 12. Changes to this Privacy Policy

 

 1. The Data We Collect or Process About You 

When you use our Website or contact us through it, we may collect or process the following types of Personal Data on you:

 • Identity Data includes your first, last name and ID number.
 • Contact Data includes your address, country, state/province, email address, fax and telephone number.
 • Business Data includes your domain name, company name and company registration number.
 • Payment Data includes your payment instrument number (such as a credit card number) and the security code and expiration date associated with your payment instrument. Your Payment Data is processed by our payment processing vendors and is not stored by the Company.
 • Usage Data includes information about how you use or interact with our Website (such as, when you entered the Website, how long you stayed on the Website and/or a specific page on the Website).
 • Technical Data includes information on your internet connection (such as your IP address and internet service provider name), on the device and software that you are using to access the Website (e.g., your web browser type and computer operating system).
 • Additional Inquiry Data includes additional information that you may provide when you contact us through the Website or when you sign up for any of our services.

We also collect, use and share aggregated data such as statistical data for any purpose. Such information does not reveal your identity and therefore is not considered Personal Data. For example, we may aggregate your Usage Data to calculate the percentage of users accessing a specific feature available through the Website.

In addition, we may store, collect or otherwise process certain Personal Data on your behalf, such as Personal Data included in files (including email messages – in the case of email hosting services) that we store for you when you use our domain or email hosting services, information we store for you when you use our SSL certificate services, and Identity Data, Contact Data, and Business Data we process to register a domain in your name. When we do so, we act as a “data processor” on your behalf and you are considered the “data controller” of such Personal Data. Accordingly, you are required to comply with all laws and regulations that apply to the processing of such Personal Data, including securing a legal basis for such processing, providing privacy notices and obtaining necessary consent.

 

Protecting the Privacy Rights of Third Parties

If you provide us any Personal Data relating to others, you must make sure that you have permission to do so.

 1. How We Collect Your Personal Data 

 We use different methods to collect data from and about you including through:

 • Direct interactions. When you contact us through our Website, or otherwise provide your Personal Data directly to us, you will be asked to provide us with your Identity Data, Contact Data and Business Data so that we can provide our services to you, respond to your questions or requests or otherwise contact you. You may also provide Additional Inquiry Data in such instances.
 • Automated technologies or interactions. As you interact with our Website, we automatically collect the applicable Technical Data and Usage Data. We collect this data by using cookies, server logs, and other similar technologies.
 • Third parties or publicly available sources. We may receive Technical Data and Usage Data about you from third parties, such as Usage Data and Technical Data that we may receive from analytics providers, and from advertising and marketing partners.

You are not legally obligated to provide any Personal Data to us. Any Personal Data that you choose to provide to us, is provided at your own free will.

 1. How We Use Your Personal Data  

Below is a description of the ways we use your Personal Data:

 • We use your Identity Data, Contact Data, Payment Data and Business Data to enter into a contract or to perform a contract with you. We also use your Usage Data and Technical Data for the performance of a contract with you (to provide our services to you via the Website).
 • We use your Contact Data and Additional Inquiry Data to respond to your requests or questions and to manage our relationship with you, including by notifying you about changes to our terms of use or Privacy Policy.
 • We use your Usage Data, Technical Data, and Contact Data for marketing purposes, to deliver relevant and personalized content to you, send service messages (for example, for security purposes) and to measure or understand the effectiveness of our marketing efforts.
 • We use your Usage Data and Technical Data to improve our Website, services, marketing, customer relationships and experiences, including by personalizing and customizing our content.
 • In the event of a legal dispute between you (and/or a party on your behalf) to us (and/or a party on our behalf), we may use your Personal Data to the extent necessary in connection with handling such dispute.
 • We may also use your Personal Data as: (a) required by subpoena, law, or other legal process; (b) necessary to assist law enforcement officials or government enforcement agencies; (c) necessary to investigate violations of or otherwise enforce our terms of use, to maintain security of the Website and prevent fraudulent or illegal activity; (d) necessary to protect us from legal action or claims from third parties, including you and/or other users; (e) necessary to comply with any ICANN, registry or ccTLD rules, regulations and policies (this may include the transfer of data such as domain name to the underlying domain registry operator and escrow provider, and publication of that information as required by ICANN in the public WHOIS database or with other third parties that demonstrate a legitimate legal interest to such information); or (f) necessary to protect the legal rights, personal/real property, or personal safety of our company, users, employees, and affiliates. Note that we may process your Personal Data for more than one lawful ground depending on the specific purpose for which we are using your data.

Promotional Offers

You may receive marketing communications from us if you have requested information from us and you have not opted out of receiving marketing communications.

You can change your contact preferences at any time through your account or by sending us an email with your request to: Support@dtnt.com. If you wish to stop receiving marketing communications from us, you may ask us to stop sending you marketing communications at any time by following the opt-out link on any marketing message sent to you or by contacting us.

Cookies and Other Tracking Technologies 

Our Website uses cookies. A cookie is a small piece of data or a text file that is downloaded to your computer or mobile device when you access certain websites. Cookies may contain text that can be read by the web server that delivered the cookie to you. The text contained in the cookie generally consists of a sequence of letters and numbers that uniquely identifies your computer or mobile device; it may contain other information as well.

We and third parties we partner with may store, and access some or all the cookies described below on your device.

 

Types of cookies:

 • Strictly Necessary Cookies. These cookies are necessary for proper functioning of the Website, such as displaying content, logging in, validating your session, responding to your request for services, and other functions.
 • Performance Cookies. These cookies collect information about the use of the Website, such as pages visited, traffic sources, users’ interests, content management, and other Website measurements.
 • Functional Cookies. These cookies enable the Website to remember a user’s choices – such as their language, user name, and other personal choices – while using the Website. They can also be used to deliver services, such as letting a user make a blog post, listen to audio, or watch videos on the Website.
 • Media Cookies. These cookies can be used to improve the Website’s performance and provide special features and content. They can be placed by third parties who provide services to us or by our company.
 • Advertising or Targeting Cookies. These cookies are usually placed and used by advertising companies to develop a profile of your browsing interests and serve advertisements on other websites that are related to your interests.
 • Session Cookies. These cookies allow websites to link the actions of a user during a browser session. Session cookies permit users to be recognized as they navigate a website so that any item or page changes they make are remembered from page to page. Session cookies expire after a browser session; thus, they are not stored long term.
 • Persistent Cookies. These cookies are stored on a user’s device in between browser sessions, which allows the user’s preferences or actions across a site (or, in some cases, across different sites) to be remembered. Persistent cookies may be used for a variety of purposes, including remembering users’ choices and preferences when using a website or to target advertising to them.

Most web browsers can be set to disable the use of cookies. However, if you disable cookies, you may not be able to access features on our Website correctly or at all. Further details on how to disable cookies in different web browsers can be found here:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings    

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Third parties may use cookies and other storage technologies to collect or receive information from our Website and elsewhere on the internet, and use that information to provide measurement services and target ads.

Our Website may use Google Analytics (or similar service providers) to collect information about the use of our Website. Google Analytics collects information from users such as age, gender, interests, demographics, how often they visit our Website, what pages they visit, and what other websites they have used before coming to our Website. We use the information we get from Google Analytics to analyze traffic, remarket our products and services to users, improve our marketing, advertising, and to improve our Website. We have enabled Google Analytics advertising features such as remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, and Google Analytics Demographics and Interest Reporting. For more information on how Google collects and processes your data, visit https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Google provides website visitors the ability to prevent their data from being used by Google Analytics. For more information see: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


In addition, we also use “Google Tag Manager”. The Tag Manager is a tool for the management of so-called tags, which are used for tracking in online marketing, e.g. it allows for the counting of downloads of documents made available on the website. The Tag Manager itself does not process any personal data, since it is purely for the administration of other services – e.g. Google Analytics etc.
For more information about the Tag Manager, please visit the Google Analytics Tag Manager privacy policy at
https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

We also use services like Hotjar to optimize the services provided by us. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users’ experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don’t like, etc.) and this enables us to build and maintain our services with user feedback. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our users’ behavior and their devices. This includes a device’s IP address (processed during your session and stored in a de-identified form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), and the preferred language used to display our Website. Hotjar stores this information on our behalf in a pseudonymized user profile. For further details, please see the “about Hotjar” section of Hotjar’s support site.

 

We may also utilize Facebook’s remarketing services, or similar services, to deliver tailored advertisements to individuals who have previously interacted with our Website. Facebook collects certain information from your device, such as your IP address, browser information, and actions taken on our Website. To receive additional information on how Facebook collects and processes your data and to adjust your preferences, visit https://www.facebook.com/help/568137493302217.

 

We also use services like Taboola, which collects information about users' surfing habits, and the content offered for viewing is tailored to their preferences. For more details on this system, please see the link: https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-:&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Below%20Main%20Column%20Thumbnails

 

Third-Party Links 

The Website may include links to third-party websites, plug-ins and applications. Clicking on those links or interacting with such content may allow your data to be shared with the relevant third-party. We do not control these third-party websites and are not responsible for their privacy statements; we therefore recommend that you read the privacy policy of every websites you visit.

 1. Sharing Your Personal Data with Third Parties

We share Personal Data with third party service providers that provide us services in connection with the purposes listed above.

For example, we may share your applicable Identity Data, Contact Data, Usage Data and Technical Data with web analytics providers, email and marketing service providers and other vendors that assist us in maintaining the Website. We also share your Identity Data, Contact Data, Payment Data and Business Data with domain name registries/registrars to register a domain and/or maintain a domain registration in your name.

As mentioned, our payment processing vendors also process your Payment Data to facilitate your payment for the services that you order through our Website.

We may also share your Personal Data with legal and regulatory authorities to the extent required by applicable law our professional advisors (e.g. lawyers, accountants) to the extent necessary for the provision of their services to us; and third parties to whom we may choose to sell, transfer, or merge our business (or parts thereof) or our assets, or parties whose business we wish to acquire.

If you ordered domain registration services from us, we may publish your Contact Data and Business Data, including, the details of domain names listed or renewed by you - whether online or on digital media or otherwise as deemed necessary, at our discretion. Such publication will be made, in part, in WHOIS databases enabling to find out the identity and Contact Data of the holders of domain names, including the names of the administrative and technical contact provided when ordering the domain name and identity of the Domain Name Server that manages the names.

 

 1. Minors

In order to use the Website, you must be at least 18 years of age, or older, if otherwise required by the laws of the country you reside in. Our Website is not designed for use by anyone under the age of 18 and we do not knowingly collect Personal Data from children under the age of 18.

If you are a parent or legal guardian and have concerns about your child’s privacy, or if you believe that your child may have provided us with their Personal Data, please contact us using the Contact Details below. When you approach us as a parent or legal guardian, we may request that you provide certain information needed to confirm your identity, in order to prevent malicious removal of account information.

 1. International Transfers  

We may transfer your Personal Data to countries outside of the country in which you reside (including outside of the European Economic Area (EEA) or the United Kingdom (UK)), that do not necessarily provide the same level of data protection as the country in which you reside and are not recognized by the European Commission and/or the applicable UK authority as providing an adequate level of data protection.

 

 1. Data Security  

We have put in place security measures intended to prevent your Personal Data from accidental or unlawful loss, use, alteration or disclosure. We also maintain reasonable technical and physical safeguards to protect your Personal Data. Unfortunately, we cannot guarantee against the loss or misuse of your Personal Data or secure data transmission over the Internet because of its nature.

 

 1. Data Retention 

We retain your Personal Data for as long as necessary to fulfill the purposes we collected it for, including for legal or reporting requirements.

In order to determine the appropriate retention period for Personal Data, we consider the following criteria: the volume, nature, and sensitivity of the Personal Data, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of Personal Data, the purposes for which we collect and process Personal Data, the timeframe during which we may require such Personal Data in connection with potential litigation, and applicable legal requirements.

 1. Your Rights

Certain privacy laws, including the GDPR and UK GDPR, provide users with rights related to their Personal Data. To the extent that such laws apply to your Personal Data, you may have the following rights:

 • Request access. This means that you may receive a copy of the Personal Data we hold about you.
 • Request correction. This means that you may ask us to correct or complete inaccurate or incomplete data that we hold about you.
 • Request erasure. This means that you may ask us to delete or remove Personal Data that we hold about you. If we are unable to comply with such request, we will notify you of the specific legal reasons for our decision.
 • Object to processing. This means that you may object to the processing of your Personal Data where it is used for direct marketing purposes, or where we are relying on a legitimate interest and you feel that such interest is overridden by your rights and freedoms.
 • Request restriction of processing. This means that you may ask us to suspend the processing of your Personal Data if you believe that such data is inaccurate, if our processing is unlawful or if we no longer need to process such data for a particular purpose, but you need us to continue to hold the data.
 • Data Portability. This means that you may request that we transfer your Personal Data to you or to a third party. This right applies where we have obtained and processed the data from you based on your consent or where we used the information to perform a contract with you.
 • Withdraw consent at any time. This means that you may withdraw your consent where we are processing your Personal Data based on your consent.

If you wish to exercise any of the rights set out above, please contact us.

What We May Need From You  

When you approach us with a request to exercise one of your rights, we may request that you provide us with information needed to confirm your identity as a security measure to ensure that your Personal Data is not disclosed to any person who has no right to receive it.

Time Limit to Respond  

We try to respond to all legitimate requests within one month or less, if required by law. Where it takes us more than one month to respond (for example, where your request is particularly complicated or where you have made a number of requests) we will notify you and keep you updated.

 

 1. Accessibility

If you have a disability and would like to access this policy in an alternative format, please contact us via our Contact Details listed below.

 1. Contact Details  

If you have any questions or concerns, please contact us at: 

Email: Support@dtnt.com

Postal address: St. Shenkar 4 Herzliya, 4673324, Israel

You have the right to make a complaint at any time to data protection authorities. We would, however, appreciate the chance to address your concerns before you approach a data protection authority, so please contact us in the first instance.

 

 1. Changes to this Privacy Policy 

We reserve the right to change this Privacy Policy at any time. If we do so, we will post an updated version of this Privacy Policy so that our users and customers are always aware of what information we collect, use, and disclose. Your continued use of our Website and services after any change to this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.

 

This version was last updated on October [18] 2023.

 

 

אודות DTNT
אודות דומיין דה נט דרושים ביטול עסקה
המוצרים שלנו
רישום דומיין חידוש דומיין העברת דומיין דומיין בעברית סיומות דומיין חדשות אחסון אתרים שירותי דואר אלקטרוני תעודות SSL
שותפים עסקיים
הצטרפו אלינו
ניהול חשבון
כניסה לחשבון ניהול תיבות מייל
WhoIs
מאגר המידע - WhoIs
שירות לקוחות
שירות ותמיכה צור קשר הסכמי שירות מדיניות פרטיות
X

זקוקים למידע נוסף? אנחנו כאן לשירותכםשלח