דלג לתוכן
עגלה
סיכום ביניים
HE  /  EN
שמות דומיין
חידוש דומיין
דומיין בעברית
אחסון אתרים
תעודות SSL
אבטחת מותג
בניית אתר
בלוג

תנאים כלליים לאחסון אתר ומתן שירותי דואר אלקטרוני על ידי דומיין דה נט

תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מכתב הזמנת שירותי אחסון אתרים ודואר אלקטרוני שנחתם על- ידך, או מההזמנה המקוונת של שירותי אחסון אתרים ודואר אלקטרוני אותה אישרת (להלן: "כתב ההזמנה"), וביחד עם כתב ההזמנה או ההזמנה המקוונת, לפי העניין, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ (להלן: "דומיין דה נט" או "החברה").

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. קרא את התנאים בקפידה, כיוון שעליך לאשר את הסכמתך להם. אם אינך מסכים לתנאים הללו ומבקש להימנע מקשירת חוזה מחייב עם החברה לא תוכל לקבל את שירותי אחסון האתר והשירותים הנלווים להם, או את חידושם.

שים לב: דומיין דה נט תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשהות או לבטל בכל עת את הגישה לכל אחד מהשירותים הניתנים לך על פי הסכם זה, אם נעשה בהם שימוש לרעה, או בניגוד לתנאים אלה, או בניגוד לדין.

בתנאים אלה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה כאן לצידם:

"האתר" - אתר אחד של הלקוח ב – world wide web, או שרת פרטי וירטואלי (Virtual Private Server).

"ההסכם" או "הסכם זה" - תנאים אלה וכתב ההזמנה.

"המחשב" -  מחשב-שרת, המקושר לרשת האינטרנט, והמצוי במרכז התקשורת של  החברה בישראל או מוחזק על ידי צד שלישי, בישראל או בחו"ל.

"שם המתחם" -  שם המתחם (Domain Name) של האתר.

"התכנים" -  קובץ מחשב מכל סוג שהוא, שהוזן לאתר באמצעות כתובת File Transfer Protocol (FTP) שהקצתה החברה ללקוח.

אחסון האתר

1.           האתר יותקן ויוחזק על גבי המחשב, בכפוף לביצוע התחייבויותיך בהסכם זה. אתרים שהתקנתם מחייבת דרישות מיוחדות, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי דומיין דה נט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (לדוגמה – התקנת קבצי DLL במחשב), יותקנו על גבי מחשב המיועד במיוחד עבור אתרים מסוג זה. בשל אופיין של הדרישות המיוחדות כאמור, עשוי המחשב להיות רגיש יותר לסיכונים בתחום אבטחת המידע ויציב פחות ממחשבים אחרים ולא תהיינה לך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בקשר למגבלות המחשב כאמור.

2.           העברת התכנים לאתר ועדכונם מעת לעת תבוצע על-ידך ובאחריותך בלבד, באמצעות כתובת FTP וסיסמא תואמת או כל אפשרות גישה אחרת שתקצה לך דומיין דה נט, המאפשרת גישה אל האתר. שמור את הסיסמא באופן מאובטח ואל תעביר אותה לכל צד שלישי שהוא, שאיננו מורשה מטעמך לגשת לקובצי האתר.

3.           במידה ויש לאתר שם מתחם, הנך מסמיך את דומיין דה נט לעשות בשמך ובמקומך כל פעולה הדרושה כדי ששם המתחם יצביע אל האתר.

4.           אם ביקשת להתקין באתר יישומים ו/או לבצע בו פעולות שאינן חלק מאחסון האתר או מהשירותים הנלווים הניתנים ללא תמורה, כהגדרתם בכתב ההזמנה, אתה מתחייב לשלם על כך לדומיין דה נט את התמורה הנוהגת אצלה מעת לעת בגין יישומים ו/או פעולות אלה, כתנאי מוקדם להתקנתם ו/או לביצוען.

5.           חריגה בנפח האתר או בנפח התעבורה לאתר מעבר לנפח הנקוב בכתב ההזמנה, תחויב בתשלום נוסף כנקוב במחירון המעודכן לאותה עת של דומיין דה נט לכל  מגהבייט אחד נוסף, או כל חלק ממנו ו/או תגרום להפסקת פעולתו של האתר עד אשר יוסדר נושא החריגה. תהיה זו אחריותך המלאה להסדיר את נושא החריגה, ודומיין דה נט לא תהיה אחראית לכל נזק במידה ויגרם לך עקב הפסקת פעילותו של האתר..

6.           בקשות לביצוע שינויים באחסון האתר, או בהיבטים טכניים בפעולתו, או באיזה מהשירותים הנלווים שהזמנת, יימסרו לדומיין דה נט בכתב. דומיין דה נט תיענה לבקשה במידת האפשר. היה השינוי כרוך בתשלום, יהיה ביצועו בפועל כפוף לתשלום התמורה לדומיין דה נט.

התכנים באתר

7.           האחריות המלאה והבלעדית לתכנים באתר חלה עליך בלבד ודומיין דה נט לא תישא בכל אחריות בגינם. הנך מתחייב, כתנאי מהותי ויסודי בהסכם זה, לא לכלול באתר תכנים, ולא לבצע באמצעות מחשבי דומיין דה נט פעולות, כמפורט להלן:

7.1       כל תוכן ו/או מעשה הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, שמות מתחם או סימני מסחר;

7.2       כל תוכן ו/או מעשה פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור;

7.3      כל תוכן ו/או מעשה הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם - למעט פירסום כדין, שנעשה בהסכמת אפוטרופסיו של כל קטין;

7.4       כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

7.5       סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

7.6       כל תוכן ו/או מעשה בלתי-חוקי, או תוכן ו/או מעשה המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

7.7       כל תוכן ו/או מעשה המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;

7.8       כל תוכן ו/או מעשה שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

7.9       כל תוכן ו/או מעשה בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי ו/או של חוקי המדינה בה ממוקמים שרתי דומיין דה נט המשמשים לאחסון האתר;

7.10    כל תוכן ו/או מעשה העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981;

7.11    כל תוכן ו/או מעשה הכולל עידוד להשתתפות בהימורים או הגרלות האסורים לפי דין בישראל וכן כל תוכן ו/או מעשה בקשר עם תוכניות פירמידה (תוכניות המתאפיינות בכך שחבר אחד מצרף אליהן חברים אחרים תמורת תקבול כספי);

7.12    כל תוכן ו/או מעשה המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות דומיין דה נט בפרט.


לעניין סעיף זה, "מעשה" - לרבות מחדל.

8.           הנך מצהיר ומאשר כי אתה הבעלים של מלוא זכויות היוצרים באתר ובתכנים המתפרסמים בו ו/או באמצעותו מעת לעת ו/או כי ניתנו לך רשיונות כדין להשתמש בהם.

9.           דומיין דה נט אינה מתחייבת כי האתר יעורר ענין, אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות אחסון האתר, מי יגיב לתכנים שתפרסם באתר וכיצד. לכן, דומיין דה נט לא תישא כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי אחר באחריות לתגובות שישלחו אליך, או לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מפרסום האתר והתכנים. דומיין דה נט גם לא תישא באחריות כלשהי לשימוש שייעשה על ידי כל צד שלישי בתכנים.

10.        אם ביקשת להעביר את שם המתחם כך שיצביע אל מחשב אחר, שאינו בבעלות דומיין דה נט, תהיה אחראי בלעדית לכל תוצאה שתנבע מן ההעברה. במקרה זה הנך מתחייב, בין השאר, לנקוט על חשבונך בכל פעולה הדרושה כדי להבטיח רציפות במשלוח הדואר האלקטרוני אליו.

שירותים נלווים

11.        דומיין דה נט מספקת שירותים נלווים נוספים, חלקם כשירות חינם ללקוח וחלקם בכפוף לתשלום נוסף – הכל בהתאם למפורט בכתב ההזמנה. היקף השירותים הנלווים המסופקים על ידי דומיין דה נט והתעריף שייגבה תמורתם, ייקבעו מעת לעת על ידי דומיין דה נט, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12.        רישום במנועי חיפוש - רישום האתר במנועי חיפוש ברשת האינטרנט על ידי דומיין דה נט כרוך בתשלום נוסף ונפרד. הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך, שרישום האתר בפועל במנועים אלה אינו בשליטת דומיין דה נט, וכי לאחר הגשת האתר מצוי רישומו בפועל בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המפעיל את האתר או מנוע החיפוש הרלבנטי. לתשומת לבך - באתרים מובילים עשויים לחלוף חודשים מרגע הגשת אתר לרישום ועד לרישומו בפועל (אם הוא נמצא מתאים לרישום).

13.        סטטיסטיקה - דומיין דה נט תספק לך, לפי בקשתך, כשירות חינם, דוחו"ת גולמיים של קבצי רישום ('לוגים') ובהם פרטים על הפעילות שהתקיימה באתר. דומיין דה נט רשאית לספק, בכפוף לתשלום נוסף, שירות ניתוח סטטיסטי באמצעות תוכנות המנטרות פרמטרים שונים בפעילות האתרים המוחזקים במחשביה, כדוגמת מספר הפניות אל האתר (Hits), מאיזה כתובות אינטרנט הגיעו הפניות אל האתר, באילו ימים ובאיזה שעות ועוד. דומיין דה נט לא תהיה אחראית לדיוק הניתוח הסטטיסטי המוצג באמצעות תוכנות אלו. שירות זה ניתן AS IS.

14.        תיבות דואר אלקטרוני – דומיין דה נט תספק לך, לפי בקשתך, תיבות דואר אלקטרוני, בהיקף, בכמות ובתנאים המפורטים בכתב ההזמנה. הנך מתחייב כדלקמן:

14.1   לא להשתמש בשירות לצורך משלוח דואר אלקטרוני מסחרי, משלוח דואר לרשימות תפוצה או שיגור מכתבי שרשרת, דואר "זבל", דואר מסחרי שלא נתבקש על ידי נמעניו (unsolicited mail) וכיו"ב;

14.2   לא להשתמש בשירות על מנת לשלוח הודעות או חומר (לרבות קבצים מצורפים), שהינם בלתי חוקיים, טורדניים, שקריים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, מעוררי התנגדות, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה, לאישום פלילי, או לאחריות אזרחית - לרבות כל חומר המהווה פגיעה בפרטיות או הוצאת לשון הרע;

14.3   לא לשלוח כל חומר הפוגע בזכויות הקנין הרוחני או זכויות אחרות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

14.4   לא להעביר כל חומר המכיל וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים או כל יישום מזיק אחר מכל מין וסוג;

14.5   לא לבצע באמצעות השירות כל מעשה העלול לשבש את פעולתן התקינה של מערכות מחשב כלשהן;

14.6   לא לבצע כל פעולה העלולה לשבש את השירותים הניתנים על ידי דומיין דה נט למי ממנויי השירות;

14.7   לא ליצור זהות כוזבת, או כתובת דואר אלקטרוני מזויפת, או לכלול פרטים מטעים בכל חומר שנשלח באמצעות השירות;

14.8   לשאת באחריות מלאה ובלעדית לתוכן הודעותיך ולמלוא התוצאות שינבעו מהודעות אלה;

15.        גיבויים - דומיין דה נט איננה מבצעת גיבוי לקבצי האתר ולנתונים הנאגרים בו. הינך מתחייב לשמור באופן רציף וקבוע עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים באתר ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי דומיין דה נט לכל אובדן של קבצים ונתונים כאמור, מכל סיבה שהיא.

16.        שירותים נוספים – דומיין דה נט תספק לך לפי בקשתך שירותים נוספים המוצעים על ידה, כגון גישה לשרת מאובטח (SSL), מסד נתונים (MSSQL) ולוח בקרה לניהול נושאים הקשורים באתר. דומיין דה נט רשאית לגבות תשלום נוסף בגין שירותים אלה. השירותים ניתנים AS IS והנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש בהם ולכל תוצאה שתנבע מכך.

תמורה

17.        בתמורה לשירותים, שדומיין דה נט תספק לך בקשר עם אחסנת האתר, הנך מתחייב לשלם לדומיין דה נט, מראש, את הסכומים העדכניים, הנוהגים אצלה מעת לעת ביחס לפעולות אלה. את התעריפים העדכניים, בהם תחויב, ניתן לקרוא באתר האינטרנט של דומיין דה נט www.domainthenet.com.  דומיין דה נט רשאית לשנות, לעדכן, להעלות או להפחית מעת לעת את התמורה הכרוכה בביצוע פעולות אלה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה.

18.        הנך מאשר ומסכים לכך שלא תהיה רשאי לקבל החזר כלשהו בגין תשלומים ששילמת ו/או שהתחייבת לשלם לדומיין דה נט, אלא אם דומיין דה נט תסכים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנים משורת הדין ומבלי שתהיה עליה חובה לעשות כן. למען הסר ספק, במידה ותבקש לבטל את השירות לפני תום התקופה אליה התחייבת בעת ביצוע הזמנה, לא תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו, הן אם עשית שימוש בפועל בשירות והן במידה ולא עשית כל שימוש בפועל בשירות אותו הזמנת.

19.        ידוע לך ואתה מסכים לכך שכל עוד התמורה לא נפרעה לידי דומיין דה נט לשביעות רצונה, או אם פרעון התמורה לא הובטח לשביעות רצונה, הרי שדומיין דה נט לא תספק את השירותים המבוקשים. ידוע לך ואתה מסכים כי אי פירעון תשלומים נוספים במהלך ההסכם לשביעות רצונה של דומיין דה נט, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. במקרה זה תהיה דומיין דה נט זכאית לבטל מייד את ההסכם ו/או להסיר את האתר מן המחשב ו/או למנוע את הגישה לאתר וזאת בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

20.        מבלי לפגוע בזכויות דומיין דה נט על פי הסכם זה ו/או הוראות כל דין, יישא כל תשלום שלא שולם במועדו הפרשי הצמדה מלאים למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 12%, המצטברת על הקרן הצמודה אחת לשלושה חודשים - והכל, מהמועד שבו אמור היה התשלום להשתלם לדומיין דה נט ועד למועד תשלומו המלא בפועל. האמור בהסכם זה מוסיף על זכויות דומיין דה נט על פי הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

תשלומים

21.        לצורך ביצוע התשלום עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי, הפועלות בישראל (ישראכארט, ויזה כ.א.ל., ויזה לאומי, אמריקן אקספרס וכו'). הנך מתיר בזאת לדומיין דה נט לחייב את כרטיס האשראי שבבעלותך בתמורת השירותים הנרכשים על ידו או חידושם.

22.        הנך רשאי לפרוע את התשלום באמצעות העברה לחשבון הבנק של דומיין דה נט. לשם כך עליך לפנות לדומיין דה נט טלפונית ולמסור לה את טופס ההתחייבות המתאים שישלח אליך, חתום על ידך ולבצע את ההעברה הבנקאית בהתאם.

23.        הנך רשאי לפרוע את התשלום גם באמצעות שיק. לשם כך עליך לשלוח שיק בסכום המתאים לפקודת דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ, סוקולוב 81 רמת-השרון 47238. לתשומת הלב: במקרה שהשיק הנמסר לא יכובד מכל סיבה שהיא, תחויב בתשלום דמי טיפול בסך של 30 ש"ח.

24.        דומיין דה נט אינה חייבת לקבל תשלומים בכל דרך אחרת.

אחריות

25.       שירות אחסון האתרים של דומיין דה נט, לרבות כל שירות הנלווה אליו, ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). הנך מצהיר ומאשר כי קודם לחתימת כתב ההזמנה, בדקת את השירותים, יכולותיהם ומגבלותיהם ומצאת אותם מתאימים לצרכיך ואתה מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי דומיין דה נט בעניין התאמת השירותים לצרכיך.

26.        דומיין דה נט אינה מתחייבת שאחסון האתר, הגישה אליו מרשת האינטרנט וכל שימוש בקבצי האתר או בשירותים שיסופקו על ידי דומיין דה נט, לא יופרעו, ינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי דומיין דה נט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל דומיין דה נט או אצל מי מספקיה. דומיין דה נט לא תישא באחריות - ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה - במקרה שיתרחש האמור לעיל, אולם דומיין דה נט תפעל כמיטב יכולתה לתיקונה המהיר של כל תקלה כאמור.

האמור לעיל לא יחול אם נזקים, קלקולים ותקלות ייגרמו מחמת רשלנות רבתי או זדון מצידה של דומיין דה נט. במקרה זה תהיה זכאי לפיצוי אך ורק בגין הנזקים הישירים שנגרמו לך, ולא תהיה זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים. בכל מקרה, חבותה של דומיין דה נט על-פי סעיף זה לא תעלה על סכום התמורה החודשית ששילמת לדומיין דה נט בשישה החודשים שקדמו לאירוע הנזק. הנך מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים, וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.

ביטול ההסכם והפרות

27.        כל צד רשאי להודיע זה לזה על ביטול ההסכם, בהודעה בת עשרה ימים בכתב ומראש. זכותך לבטל את ההסכם תיכנס לתוקפה רק בתום 3 חודשים ממועד חתימת כתב ההזמנה. בוטל ההסכם, לא יגרע הדבר מחובתך לשלם לדומיין דה נט את התמורה בגין כל התקופה שלה התחייבת בעת ביצוע ההזמנה. דומיין דה נט רשאית לעכב את שחרור הקבצים, הנתונים ושם המתחם של האתר עד לפירעון מלוא התמורה המגיעה לה ממך.

28.        מצאה דומיין דה נט, לפי מיטב שיפוטה, כי התכנים באתר מנוגדים לאמור בהסכם זה ו/או כי הפרת הסכם זה בהפרה יסודית ו/או כי ניצלת לרעה שירות שדומיין דה נט סיפקה לך ו/או השתמשת בו בניגוד להסכם זה, או בניגוד לדין, היא תהיה רשאית לפעול בדרכים המנויות להלן, כולן או חלקן - וזאת בנוסף על זכויות אחרות המסורות לה לפי הסכם זה ו/או הוראות כל דין:

28.1   לבטל הסכם זה, ולהסיר לאלתר מן המחשב את האתר, כולו או כל חלק ממנו המפר את הוראות הסכם זה, או למנוע גישה אל האתר או כל חלק ממנו כאמור ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

28.2   לבטל לאלתר כל שירות נוסף שדומיין דה נט סיפקה לך, ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

28.3   במקרה שהוגשה לדומיין דה נט פניה מצד שלישי, אשר הוכיח להנחת דעתה של דומיין דה נט כי זכויותיו נפגעו על-ידי חומר שהתפרסם באתר, תהיה דומיין דה נט רשאית בנוסף לאמור עד כאן, למסור לידי הפונה את פרטיך, כדי שאתה והטוען לפגיעה בזכויותיו תסדירו את טענותיכם ישירות זה עם זה. דומיין דה נט תהיה רשאית לעשות כן גם במקרה שהוכח להנחת דעתה כי הופרו הוראות הסכם זה האוסרות פרסום כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל ו/או לפי חוקי המדינה בה ממוקמים שרתי דומיין דה נט המשמשים לאחסון האתר. בכל מקרה תמסור דומיין דה נט את פרטיך במקרה שיימסר לידיה צו שיפוטי המחייב אותה לעשות כן.

28.4   מבלי לגרוע מהאמור עד כאן בהסכם זה, גם ביצוע הפעולות הבאות יזכה את דומיין דה נט לפעול כאמור לעיל:

28.4.1     משלוח "דואר זבל" (Junk Email) ו/או דואר אלקטרוני מסחרי בתפוצה גדולה לנמענים שלא ביקשו במפורש לקבלו (Spam) ו/או מכתבי שרשרת;

28.4.2     ביצוע כל מעשה או מחדל, העלול לפגוע או לגרום נזק למשתמשים באינטרנט בכלל וללקוחות דומיין דה נט בפרט;

28.4.3     ביצוע כל מעשה או מחדל המנוגדים לכללי ההתנהגות המקובלים באינטרנט.

28.4.4     ביצוע פעולות הגורמות, או עלולות לגרום,לניצול יתר של משאבי המחשב בו מאוחסן האתר, לרבות שימוש יתר במשאבי המעבדים;

28.4.5     ביצוע פעולות הפוגעות, או עלולות לפגוע ביציבות מערכת ההפעלה והמערכות הנלוות ו/או בכל מערכת אחרת המנוהלת, או מופעלת על ידי דומיין דה נט ו/או מי מטעמה;

28.4.6     ביצוע פעולות הפוגעות, או העלולות לפגוע באבטחת המידע של שרתי האחסון והדואר האלקטרוני, לרבות הפעלת לולאות אין-סופיות, הרצת סקריפטים מנצלים, הפעלת רכיבי תוכנה לא יציבים וכיו"ב.

28.4.7      חריגה מנפחי התעבורה שטח האחסון או גודל  מסד הנתונים הכלולים בחבילת האחסון.   

שיפוי

29.       הנך מתחייב לשפות את דומיין דה נט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת התחייבויותיך בהסכם זה ו/או בקשר עם תכנים שהתפרסמו באתר ו/או בקשר עם שימוש באיזה מהשירותים הנלווים.

קניין רוחני        

30.       דומיין דה נט הינה בעלים יחידי של סימני המסחר "DomainTheNet" ו"דומיין דה נט" וכל ביטוי גרפי או אחר של הסימנים הללו, לרבות אם טרם נרשמו. אתה מתחייב לא להשתמש בסימני המסחר של דומיין דה נט אלא אם ובמידה שדומיין דה נט התירה לך זאת בכתב ומראש. אם התירה לך דומיין דה נט בכתב לכלול בשם המתחם איזו מהמלים "DomainTheNet" ו"דומיין דה נט", תוסיף דומיין דה נט בלבד להיות בעלת מלוא הזכויות בסימני מסחר אלה.

31.       התקינה דומיין דה נט באתר כל יישום, שפותח על ידה ו/או שהינה בעלת זכויות בו (לרבות מנוע חיפוש), היא נותנת בזה לך רישיון לא ייחודי להשתמש ביישום באתר. להסרת ספק מובהר, כי מלוא זכויות היוצרים ו/או הקנין הרוחני בכל יישום כאמור יוסיפו בכל עת להיות קנינה של דומיין דה נט בלבד. הנך מתחייב לא להעתיק, להפיץ, להעביר או לתת זכויות (לרבות רשיונות משנה) בכל יישום כאמור.


הסבת זכויות

32.        אינך רשאי להסב, לשעבד, למשכן או להעביר את זכויותיך על פי הסכם זה, אלא אם כן קיבלת את הסכמת דומיין דה נט בכתב ומראש. דומיין דה נט לא תסרב לתת את הסכמתה מטעמים בלתי סבירים. בין השאר, חוב כספי של הלקוח לדומיין דה נט ייחשב כטעם סביר לסירוב. לא יהיה תוקף לכל הסבה, שעבוד, משכון או העברה בניגוד להוראות סעיף זה.

כללי

33.       תדפיס או פלט ממחשבי דומיין דה נט יהוו ראיה לאמיתות תוכנם בכל ישוב מחלוקת בין הצדדים ובכל הליך בפני ערכאה שיפוטית, מנהלית או אחרת.

34.       האמור בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים בעניין אחסון האתר והשירותים הנוספים בהסכם זה ואין להתחשב בכל משא ומתן, הסכמה, מצג, התחייבות, הסכם ו/או הבטחה שקדמו לחתימתו של הסכם זה.

35.       כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כנקוב בכתב ההזמנה. הודעות בין הצדדים יכול שתישלחנה בדואר רשום, באמצעות שליח, בפקסימיליה ובדואר אלקטרוני. כל הודעה ששלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום שלושה ימים ממועד מסירתה למשלוח. כל הודעה שתימסר באמצעות שליח תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר מסירתה בפועל, בכפוף לאישור בכתב על ביצוע המסירה. כל הודעה שתימסר באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר משלוחה בפועל, בכפוף לאישור טלפוני של המשלוח.

שינוי התנאים

36.        הואיל שהשירותים המסופקים על ידי דומיין דה נט מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה ובמרוצת הזמן נצבר ניסיון עסקי רב בקשר עמם, רשאית דומיין דה נט לשנות מעת לעת את הוראות ההסכם. תנאי ההסכם החדשים יחולו עליך מיד עם חידוש השירותים שהזמנת.

בוררות וסמכות שיפוט

37.        על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

38.        כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באיזה מהשירותים נשוא הסכם זה, או בקשר עם הסכם זה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

39.        הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

40.        על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

41.        בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

42.        סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

43.        בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

אודות DTNT
אודות דומיין דה נט דרושים ביטול עסקה
המוצרים שלנו
רישום דומיין חידוש דומיין העברת דומיין דומיין בעברית סיומות דומיין חדשות אחסון אתרים שירותי דואר אלקטרוני תעודות SSL
שותפים עסקיים
הצטרפו אלינו
ניהול חשבון
כניסה לחשבון ניהול תיבות מייל
WhoIs
מאגר המידע - WhoIs
שירות לקוחות
שירות ותמיכה צור קשר הסכמי שירות מדיניות פרטיות
X

זקוקים למידע נוסף? אנחנו כאן לשירותכםשלח